Vážení rodiče,


dovolte mi se vyjádřit k jednodenní výstražné stávce, kterou vyhlásil na pondělí 27. 11. 2023 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. 

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu ve vzdělávání.


Školství bude plánovanou změnou financování ovlivněno, dojde ke snížení pedagogů, které negativně ovlivní kvalitu ve vzdělávání, což v konečném důsledku, v podmínkách současného inkluzivního vzdělávání, výrazně ovlivní přístup k dětem, žákům.


Naše všechny paní učitelky se chtějí přímo zapojit a stávku podpořit, což jim bránit nemohu, čili provoz pro děti tento den nebude možný.


Já nevnímám jednodenní výstražnou stávku jako řešení, které má něco změnit. Přesto s plánovaným snižováním výdajů nesouhlasím a věřím, že bude vzdělávání jednou z prioirit naší společnosti, kterou si nelze brát jako rukojmí nestabilního období.V Praze dne 22. 11. 2023

Bc. Jana Dvořáková

ředitelka školDŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024


    Provoz MŠ  7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., vyzvedávání dětí do 16:45 hod.

  1. Platby školného a stravného - viz. nástěnka ve vestibulu MŠ  a webové stránky (záložka Stravování)
  2. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ  na školní rok 2023/2024 bude vyvěšena na nástěnkách před jednotlivými třídami.
  3. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, zašlete SMS) a sešity před jednotlivými třídami.                            Omluvy je třeba hlásit den dopředu do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den do 8:00. 
  4. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny iinformace o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
  5. Kroužky budou řešeny v průběhu září. Sledujte web.stránky a nástěnky v MŠ
  6. Akce viz. Kroužky.
  7. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče, aby také sledovali webové stránky a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale také před třídami                                                                                         INFORMACE PRO RODIČE 

NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 

(týká se dětí 3letých)

  • první týden je pro děti tzv. "adaptační". Po tuto dobu děti přicházejí do MŠ v 7:30 - 8:30 hod. a odcházejí po obědě, v 12:30 hod.
  • po příchodu rodiče děti převlečou do oblečení určeného do třídy. Zároveň mu ve skříňce nechají převlečení na pobyt venku a rezervní oblečení pro případ zašpinění.
  • v případě horší adaptace dítěte mohou být rodiče kontaktování třídní učitelkou během dopoledne. Pokud budou obtíže přetrvávat, může být třídní učitelkou navrhnuto prodloužení adaptačního týdne.


Případné další otázky Vám zodpoví třídní učitelky první školní den.Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz