!!! INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU !!!


 Čti více 
Vážení rodiče,


mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách 

a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost 

na vzdělávání nově od 12.4.2021

- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání

- dětem třídy zřízené podle §16 odst.9 školského zákona

- dětem rodičů, na které se vztahuje výjimka (IZS a další vybrané profese)


Povinné testování dětí bude probíhat 2x týdně. Z důvodu sečkávání na výsledky testu cca 15 min. je nástup do MŠ nutný nejpozději  v  8:15 hod. Děti budou testovány neinvazivní metodou, výtěrem z přední části nosu. Doporučujeme společně s dětmi shlédnout instruktážní video na stránkách Ministerstva školství (www.msmt.cz, https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) a děti na testování předem pozitivně připravit.

Pokud dítě zvládne odběr provést správně samo, bude mu to umožněno. Spolupráce a dopomoc při odběru vzorku zákonným zástupcem je možná. Pokud by dítě do MŠ doprovázela jiná osoba, je třeba tuto osobu zmocnit zákonným zástupcem ke spolupráci na provedení testu.

Prodělalo-li dítě v posledních 90 dnech onemocnění Covid-19 a zákonný zástupce tuto skutečnost doloží písemným potvrzením 
od lékaře, nebude dítě po uvedenou dobu testováno.


Pokud jste se rozhodli, že vaše dítě od 12.4.2021 za stávajících podmínek k povinnému předškolnímu vzdělávání nenastoupí, 

zašlete písemnou omluvu třídním učitelkám.


Předem velice děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.


kolektiv MŠ Šumavská 37


 

Žádost o ošetřovné ZDE


DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021


  1. Změna provozu od 1.9.2020 7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., odchod do 17:00 hod.
  2. Platby školného a stravného - viz. nástěnka v MŠ, vebové stránky
  3. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ       na školní rok 2020/2021 bude vyvěšena na nástěnkách před jednotlivými třídami.
  4. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, žádáme o zaslání SMS), mail hospodarka@sumavska37.cz, sešity před jednotlivými třídami. Omluvy je třeba hlásit den dopředu do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den         do 8:00. 
  5. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny i informace   o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
  6. Kroužky a mimoškolkové akce (včetně předplavecké výchovy) jsou do odvolání zrušeny.
  7. Akce budou probíhat pouze v prostorách MŠ (divadélka   v MŠ).
  8. Školka v přírodě proběhne v termínu 9.10. - 16.10.2020. Bližší informace podávají pí.uč ve 3.tř.
  9. Školní zahrada prošla během prázdnin celkovou rekonstrukcí zřizovatelem MČ Prahy 2. Byl položen travní koberec, z tohoto důvodu je návštěva zahrady do poloviny října omezena.
  10. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou    dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče, aby také sledovali webové stránky               a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale tak před třídami

     

     V případě dalších dotazů se obracejte na Vaše třídní učitelky.


  Přejeme krásný a snad poklidný školní rok 2020/2021

PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2020

 

 Mateřská škola a její provoz se bude nadále řídit standartními pravidly podle právních předpisů.

 


 

PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 

A DOPORUČENÍ:

 

PROVOZNÍ DOBA MŠ -  7:00 do 17:00 hod.


 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


· nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,         náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky vstoupit

· pokud se výše zmíněné příznaky vyskytnou během dne, budou rodiče informováni a jsou povinni si dítě ihned z MŠ vyzvednout

 


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - doprovázející osoby


·   před vstupem do šatny si dezinfikovat ruce (dospělý i dítě)

·   v prostorách MŠ se pohybovat vždy v roušce

·   dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů, minimalizovat shromažďování osob

·   zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou

·   dítě předat osobně učitelce


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - děti


·  děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky (po přichodu dejte dětem roušu do sáčku a uschovejte do skříňky)

· aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily vetší než obvyklou část dne venku

· pro pobyt venku se bude využívat pouze školní zahrada, jednotlivé skupiny budou odděleny

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - zaměstnanci


·   pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku nosit nemusí

·  při dopomoci s osobní hygienou dětí, při stolování používají   rukavice

· pedagogičtí pracovníci zajistí umytí rukou dítěte (neprodleně po vstupu do třídy) vodou a tekutým mýdlem
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz