KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

V souladu s § 34 Školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka Mateřské školy, Praha 2, Šumavská 37 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro mateřskou školu.

Při přijímání k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.


Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

     1.   Věk dítěte

              ·         5,6 let (povinné předškolní vzdělávání dosáhne 5 let do 31.8.2023)

              ·         4 roky (dítě dosáhne do 31.8.2023)

              ·         3 roky (dítě dosáhne do 31.8.2023)

 

     2.   Trvalý pobyt dítěte

Městská část Praha 2 (spádová oblast)

 

     3.   Individuální situace dítěte

              ·         Rodiče přihlašují dítě k celodennímu vzdělávání

              ·         Přijetí dítěte doporučuje OSPOD

 

Podle § 34 odst. 4 Školského zákona je vždy přednostně přijato dítě rok před nástupem školní docházky (povinné školní vzdělávání)

Upřednostnění se týká i občanů Evropské unie a třetích zemí, kteří mají, v době podání přihlášky, hlášeno místo pobytu na území Prahy 2. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) Školského zákona.

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí, které naplňují kritéria pro přijetí, rozhoduje o přijetí věk dítěte (tzn. řazení od nejstaršího po nejmladší dítě v každé věkové kategorii).

Ředitelka vytvoří pořadí přijatých dětí podle počtu splněných kritérií i každého dítěte.

V Praze 23.2.2023                                                                    

                                                                                          Bc. Jana Dvořáková

                                                                                              Ředitelka školy
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz