Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci jsme nuceni změnit organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Zápis proběhne bez osobního kontaktu.

 

Vyplněné formuláře, které musí být podepsány oběma zákonnými zástupci, můžete zaslat:

 

a) elektronicky


  • do datové schránky: bk3jnxj

  • emailem: skolka@sumavska37.cz


Do předmětu uveďte - zápis

Při podpisu dokumentů použijte elektronický podpis, pokud jej máte.

Pokud elektronickým podpisem nedisponujete, pošlete dokument s oskenovanými vlastnoručními podpisy.

Pokud budete dokumenty vyplňovat ručně, dbejte na to, aby byl i po oskenování dokument čitelný.

Prosíme dokumenty naskenovat, ne fotit!!!

 

b) poštou

 

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37

Šumavská 920/37

120 00 Praha 2


Pokyny k zápisu

Zákonní zástupci si stáhnou požadované formuláře (naleznete zde): 

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
  • Evidenční list 
  • Souhlas se zpracováním údajů (fotografie)


K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

  • potvrzení (od lékaře do evidenčního listu nebo formou čestného prohlášení ke stažení zde), že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Potvrzení o řádném očkování dle  očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.                           
  • v době zápisu musí mít dítě trvalý pobyt v MČ Prahy 2. Na pozdější doložení nebude brán zřetel.
  • občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR.
  • v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (popř. odborného lékaře), údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření.
  • v případě zájmu o individuální vzdělávání Oznámení o individuálním vzdělávání  (ke stažení zde)


Žádosti zasílejte 4.5.2020  a 5.5.2020 ne dříve.  

Rozhodující pro akceptování žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je datum na poštovním razítku, v případě zaslání poštou a datum odeslání při odeslání emailem nebo datovými  schránkami.

Potvrzením o přijetí žádosti o přijetí dítěte ze strany školy bude zaslání evidenčního čísla, pod kterým bude vaše dítě evidováno, spolu s dalšími informacemi ( např. přibližný termín vyhlášení výsledků zápisu atd. ) na email nebo datové schránky, ze které byly požadované dokumenty zaslány.


V případě, že žádost nebude kompletní, budete vyzváni k doplnění informací            za účelem vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.


Před vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zákonní  zástupci vyzváni k dodání originálů dokumentů.


Doklad o narození dítěte a jeho trvalém bydlišti nezasílejte, bude řešeno s MČ Praha 2


Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny! 


Bližší informace na tel. čísle 773243877 (ředitelka) nebo 777608470 (zástupkyně)

 

                                

                                                                                                                                                                                Bc. Jana Dvořáková    

ředitelka školy

                                                                                                                                  

 Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz