Pokyny k zápisu

Zákonní zástupci si stáhnou požadované formuláře (naleznete zde): 

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
  • Evidenční list 
  • Souhlas se zpracováním údajů (fotografie)


K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

  • potvrzení (od lékaře do evidenčního listu nebo formou čestného prohlášení ke stažení zde), že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Potvrzení o řádném očkování dle  očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.                           
  • v době zápisu musí mít dítě trvalý pobyt v MČ Prahy 2. Na pozdější doložení nebude brán zřetel.
  • občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR.
  • v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení (popř. odborného lékaře), údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření.
  • v případě zájmu o individuální vzdělávání Oznámení o individuálním vzdělávání  (ke stažení zde)


Žádosti odevzdávejte při zápisu 3.5.2020 a 4.5.2020, od 15:00-17:00 hod.  


Bližší informace na tel. čísle 773243877 (ředitelka) nebo 777608470 (zástupkyně)

 

                                

                                                                                                                                                                                Bc. Jana Dvořáková    

ředitelka školy

                                                                                                                                  

 Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz