Pokud nebude uhrazena částka    za předškolní vzdělávání do konce měsíce, bude dítě přijato                k docházce až po předložení dokladu o uhrazení dlužné částky !!!!!


Provozní řád školní jídelny


Jídelní lístek

je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy a je vyvěšen na nástěnkách       v chodbě školy a na  webových stránkách MŠ.
Podává se přesnídávka, oběd a svačina, je zajištěn celodenní pitný režim.


Doba podávání stravy

přesnídávka   8.45 – 9.30        
oběd           11.35 – 12.30
svačina        14.15 – 15.00Úplata za stravné

Kategorie A : děti do šesti let - 1050,-/měsíc                                                    Přesnídávka, oběd, svačina 52,-Kč                                                           Přesnídávka, oběd 43,-Kč


Kategorie B : děti, které jsou k 1.9. starší 6 let ( tj. děti s odkladem školní docházky) - 1150,-/měsíc

Přesnídávka, oběd, svačina 56,-Kč                                                           Přesnídávka, oběd 46,-Kč


Úplatu za stravné hradí rodiče na účet mateřské školy zálohově, vždy do 10. dne     v měsíci. Rodičům, kteří jsou v platební tísni, může ředitelka školy stanovit zvláštní platební režim.

S dotazy týkající se stravného se obracejte na hospodářku školy paní Lucii Zeliskovou. Tel. číslo 224 252 615 nebo 608 981 093.


Přeplatky na stravném budou vráceny na konci školního roku na účet plátce. 


Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce      a platí se společně se stravným.

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti rodičů cizinců ze zemí mimo EU bez statutu rezidenta je stanovena zvláštním předpisem. (Příloha č.2 Řádu školy).

Úplata za předškolní vzdělávání dětí rodičů, kteří pobírají rodičovský příplatek (tzv.děti s nepravidelnou docházkou dle zákona 2004/2005 Sb., o státní sociální podpoře se řídí přílohou č.3 Řádu školy.

      Úplata za školné pro školní rok 2020/2021  je stanovena na 1100,- Kč

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti v posledním roce předškolního                              vzdělávání.


Způsob úhrady

Bezhotovostně na bankovní účet mateřské školy 86-891 781 0247/0100

při každé úhradě je nutné uvádět jedinečný VS dítěte, který žák obdrží při nástupu do MŠ. Při neuvedení VS nelze úhradu rozlišit.


• Stravné a školné se platí vždy jednou částkou dohromady na příslušný měsíc, nejpozději 10. den v měsíci.

• Upozorňujeme, že nedodržování termínu splatnosti je pokládáno za hrubé porušení Řádu mateřské školy a může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.Odhlašování a přihlašování stravy

je nutné provádět z provozních důvodů do 13,00 den předem

V pondělí je možno do 8.00 hod. omluvit na týž den

  • Na mobilní telefon, který je k dispozici na třídách  - 777 343 877                           (v případě, že se nedovoláte, pište SMS, děkujeme!)

  • Písemně do sešitu před příslušnou třídou


Pokud nestačíte dítě včas odhlásit, máte možnost vyzvednout si oběd po domluvě – v donesených vlastních nádobách, v době 11:50 – 12:30 hod.

 Je nutno informovat, zda si oběd vyzvednete, v opačném případě bude vydán ostatním dětem v podobě přídavku.Chování v jídelně

• Děti jsou povinny chovat se tiše, ukázněně, ohleduplně a v souladu                         s hygienickými a společenskými pravidly.

Polévka je nalita kuchařkou před příchodem dětí do jídelny.

Po konzumaci polévky odnesou děti talíře na odkládací okénko, postaví se do zástupu k výdejnímu okénku a odnesou si své jídlo ke stolu. Po konzumaci opět odnesou talíř na odkládací okénko.

• P. učitelky vedou děti k ochutnávání malého množství jídla i v případě, že jídlo      je pro děti zcela nové (1-2 lžíce)

• Předškolní děti dostávají maso vcelku (ne nakrájené na kousky), aby se učili správnému používání příborů.

• Dětem v 1. třídě je jídlo servírováno ve třídě.

• Děti se řídí pokyny p. učitelek, p. kuchařek, p. provozních pracovnic.

• P. učitelky se stravují postupně, jedna vždy vykonává dozor nad dětmi a dbá        o klid po dobu oběda.


Bc. Jana Dvořáková, ředitelka školy
Lucie Zeliskovahospodářka

V Praze 1.9.2022
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz