Platby


Pokud nebude uhrazena částka za předškolní vzdělávání do konce měsíce, bude dítě přijato k docházce až po předložení dokladu o uhrazení dlužné částky !!!!!


Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2017/18


• Jídelní lístek

je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy a je vyvěšen na nástěnkách v chodbě školy a na  webových stránkách MŠ.
Podává se přesnídávka, oběd a svačina, je zajištěn celodenní pitný režim.


• Doba podávání stravy

přesnídávka   8.45 – 9.30        
oběd           11.35 – 12.30
svačina        14.15 – 15.00


• Poplatky za stravné

den: 3-6 roků
přesnídávka, oběd, svačina     40,- Kč
přesnídávka, oběd                 32,- Kč

Děti, které v tomto školním roce dovrší 7 let věku (tj. do 31.8.2018)
přesnídávka, oběd, svačina     42,- Kč
přesnídávka, oběd                 34,- Kč


• Poplatky za školné 

pro školní rok 2017/2018  je stanoveno na 890,- Kč


• Způsob úhrady

Bezhotovostně na bankovní účet mateřské školy 86-891 781 0247/0100

při každé úhradě je nutné uvádět jedinečný VS dítěte, který žák obdrží při nástupu do MŠ. Při neuvedení VS nelze úhradu rozlišit.

Hotovostní platby minimálně na dva měsíce v kanceláři hospodářky mateřské školy.

Jen zákonní zástupci, kteří nemají bankovní účet.

! UPŘEDNOSTŇUJEME BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADU !

• Stravné a školné se platí vždy jednou částkou dohromady na příslušný měsíc, nejpozději 10. den v měsíci.

• Upozorňujeme, že nedodržování termínu splatnosti je pokládáno za hrubé porušení Řádu mateřské školy a může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

 

• Odhlašování a přihlašování stravy

je nutné provádět z provozních důvodů do 13,00 den předem

V pondělí je možno do 8.00 hod. omluvit na týž den

• telefonicky na č. 224 252 615, 777 343 877, 608 981 093 (vyžádejte si jméno osoby, která odhlášku vyřizovala)

• písemně do sešitu před příslušnou třídou

Pokud nestačíte dítě včas odhlásit, máte možnost vyzvednout si oběd po domluvě – v donesených vlastních nádobách, v době 11:50 – 12:30 hod.

 Je nutno informovat, zda si oběd vyzvednete, v opačném případě bude vydán ostatním dětem v podobě přídavku.


• Chování v jídelně

• Děti jsou povinny chovat se tiše, ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Polévka je nalita kuchařkou před příchodem dětí do jídelny.

Po konzumaci polévky odnesou děti talíře na odkládací okénko, postaví se do zástupu k výdejnímu okénku a odnesou si své jídlo ke stolu. Po konzumaci opět odnesou talíř na odkládací okénko.

• P. učitelky vedou děti k ochutnávání malého množství jídla i v případě, že jídlo je pro děti zcela nové (1-2 lžíce)

• Předškolní děti dostávají maso vcelku (ne nakrájené na kousky), aby se učili správnému používání příborů.

• Dětem v 1. třídě je jídlo servírováno ve třídě.

• Děti se řídí pokyny p. učitelek, p. kuchařek, p. provozních pracovnic.

• P. učitelky se stravují postupně, jedna vždy vykonává dozor nad dětmi a dbá o klid po dobu oběda.


Bc. Jana Dvořáková, ředitelka školy
Jana Pastorováhospodářka

V Praze 1.9.2017Úplata za stravné

Úplatu za stravné hradí rodiče na účet mateřské školy vždy do 10. dne v měsíci prostřednictvím sporožirového účtu. Podklady k platbě (výše stravného, variabilní symbol apod.) naleznou rodiče začátkem měsíce před jednotlivými třídami. Rodičům, kteří platí často nezodpovědně nebo jsou v platební tísni, může ředitelka školy stanovit zvláštní platební režim.

S dotazy týkající se stravného se obracejte na hospodářku školy paní Janu Pastorovou. Tel. číslo 224 252 615 nebo 608 981 093.


Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata") tvoří základní částka 890,-Kč měsíčně upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka je stanovena při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku.


Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti předškolní.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce a platí se společně se stravným.

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti rodičů cizinců ze zemí mimo EU bez statutu rezidenta je stanovena zvláštním předpisem. (Příloha č.2 Řádu školy).

Úplata za předškolní vzdělávání dětí rodičů, kteří pobírají rodičovský příplatek (tzv.děti s nepravidelnou docházkou dle zákona 2004/2005 Sb., o státní sociální podpoře se řídí přílohou č.3 Řádu školy.Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz