Aktualizovaná verze 1.9.2023 Zpracovala: Bc. Jana Dvořáková, ředitelka školyObsah

Práva zákonných zástupců dětí dle zákona 561/2004 Sb. 2

Povinnosti zákonných zástupců dětí dle zákona 561/2004 Sb. 2

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců  při vzdělávání 2

Práva rodičů a dětí 3

Školní matrika mateřské školy obsahuje tyto údaje o dítěti 4

Podmínky provozu a organizace mateřské školy. 4

1. Provoz mateřské školy. 4

2. Přijímání a vyzvedávání dětí 5

3. Omluvy dětí 6

4. Stravování dětí 6

5. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole (úplata). 7

6. Oblečení dětí 7

7. Spolupráce s rodiči a informovanost rodičů. 8

8. Organizace provozu MŠ v měsících červenci a srpnu. 8

9. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 8

9.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 8

9.2. Ochrana zdraví v souvislosti s epidemiologickými opatřeními (trvající výskyt COVID-19, můžou být pozměněny skutečnosti zmiňované v odstavci 9.1.). 10

9.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 11

10. Zacházení s majetkem mateřské školy. 11

Různé. 12

I. Jiné možnosti způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání - Individuální vzdělávání 12

II.  Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se na žádost rodičů a doporučení poradenského centra vzdělávají ve speciální třídě. 13

III. Vzdělávání dětí s OMJ

III.  Ukončení docházky. 13

 

práva zákonných zástupců dětí dle zákona 561/2004 Sb.

 

·      ·    zákonní zástupci, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí, mají právo            na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

·  mají právo být voleni do Sdružení rodičů mateřské školy, které pracuje             při mateřské škole

·    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

· na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělává

·    po dohodě s učiteli být přítomni výchovným činnostem ve třídě

·    přispívat svými nápady a náměty k obohacení výukových programů


Povinnosti zákonných zástupců dětí dle zákona 561/2004 Sb.

 

·   zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy (ode dne data přijetí 
k předškolnímu vzdělávání) - od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání - omlouvání předškolních dětí z docházky, a to písemnou formou při absenci nad 1 týden (mailem nebo písemně). Kratší absenci omlouvají rodiče třídní pí.uč. pouze ústně.

·   dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny mateřské školy
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

·  plnit pokyny pedagogických pracovníků mateřské školy vydané
v souladu  s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

·    na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

·    informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání

·   dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole v souladu
s podmínkami stanovenými tímto školním řádem

·    oznamovat škole a školskému zařízení údaje potřebné k vedení školní matriky,
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte


Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců
při vzdělávání

 

Do MŠ jsou přijímány zpravidla děti po dovršení 3 let věku. Přednostně jsou přijímány děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti čtyřleté. Zápis do MŠ
na následující školní rok probíhá v termínech stanovených zřizovatelem. K zápisu jsou zařazeny děti, které do 31.8. daného roku dovrší tří let věku. V případě volné kapacity mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad
o očkování. U dětí mladších 5ti let vyžaduje v souladu s paragrafem Zákona š.258/200 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním nebo má doklad
o trvalé kontraindikaci, zda nejsou naplněny jiné zdravotní důvody pro očkování.


Práva rodičů a dětí

 

I. Rodiče mají právo:

·    na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

·    po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

·    konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

·    přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

·    projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

·    požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

·    rodiče souhlasí s uveřejněním fotografií ze života mateřské školy na webových stránkách a při propagaci školy

 

II. Dítě má právo:

·    aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa     k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) – ( pravidlo pro rodiče - nediskutovat s cizími dětmi, nevyhrožovat jim, neřešit situace mezi dětmi v prostorách mateřské školy)

·    být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

·    na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým
se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost
a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...)

·    být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden      k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo      na soukromí,...)

·    být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem) (Úmluva o právech dítěte)

 

III. Povinnosti dítěte:

·         .  dodržovat a respektovat školní a třídní pravidla, která jsou stanovena             na  začátku školního roku

·          .  řídit se pokyny učitele a dalších oprávněných osob

     .    chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobilo škodu nebo újmu na zdraví

           a majetku sobě či ostatním účastníkům vzdělávání


 

Školní matrika mateřské školy obsahuje tyto údaje o dítěti

·    jméno a příjmení, rodné číslo

·          státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu

·    datum zahájení vzdělávání ve škole

·    údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno, popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte poskytnut

·    údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

·    datum ukončení vzdělávání ve škole

·    jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

·    označení mateřské školy, v níž se dítě vzdělává

 

Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání 
a s ním přímo souvisejících činnostech a nezbytné informace k zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví.

Mateřská škola vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při činnostech uvedených výše. Vyhotovuje a zasílá záznamy o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Podmínky provozu a organizace mateřské školy

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými                 a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí  prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které         v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné třídy mohou být zařazovány děti různých ročníků. O zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka mateřské školy.

 

1. Provoz mateřské školy

Mateřská škola je otevřena v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.

Děti jsou přijímány do MŠ :

·    od 7:00 do 7:30 (ve 2. třídě)

·    od 7:30 do 8:15 ve svých kmenových třídách – poté je mateřská škola uzavřena na klíč.

Děti, které odcházejí po obědě domů, odcházejí v době od 12:00 do 13:00          (1. a 2.tř 12:00 – 12:30; 3., 4. a 5.tř 12:30-13:00).

Děti, které odcházejí domů po odpolední svačině, odcházejí v rozmezí 15:00 – 17:00.

 

MŠ je z bezpečnostních důvodů uzamčena od 8:30 – 12:00 a od 13:00 -15:00.  

Všechny osoby vstupující do mateřské školy jsou povinny se představit a cizí osoby jsou povinny sdělit účel návštěvy.

Opakovaný pozdní příchod rodičů (3x) bez řádného zdůvodnění je důvodem
k vyřazení dítěte z docházky do mateřské školy. Děti lze po předchozí domluvě        s učitelkou ve třídě přivést nebo vyzvednout z MŠ dle potřeb rodičů, kdykoli             v průběhu dne.

 

2. Přijímání a vyzvedávání dětí

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby,
až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.  Je třeba, aby právnická osoba řádně dítě převzala a vzala na vědomí, že je dítě ve třídě.

Zákonnému zástupci dítěte ukládá zákon povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ a informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání. Učitelka MŠ po konzultaci s ředitelkou školy má právo vyloučit dítě s rýmou, kašlem, zánětem spojivek, výskytem vší apod. z kolektivu dětí.

Při návratu do kolektivu po přeléčení pedikulozy (zavšivení) může učitelka vyžadovat
od rodičů čestné prohlášení, že bylo dítě odhmyzeno, zbaveno hnid a dítě může zpět  
do kolektivu.

Při nástupu dítěte do mateřské školy po nemoci může učitelka vyžadovat po rodiči "Čestné prohlášení", že dítě nejeví známky onemocnění. Ředitelka školy má možnost zkonzultovat stav dítěte s lékařem.

Rodiče přivedou děti do šatny, kde dohlédnou na jejich převlečení, uloží osobní věci dětí na příslušnou značku. Děti mohou vyzvedávat z MŠ pouze rodiče nebo osoby rodičem k tomuto účelu pověřené. Bude-li dítě vyzvedáváno pověřenou osobou (může jí být i nezletilý sourozenec) rodiče si vyžádají a vyplní tiskopis "Zmocnění", které jim předá ředitelka školy nebo paní učitelky. Pokud bude dítě výjimečně vyzvedávat pověřená osoba, nahlásí rodič písemně tuto skutečnost učitelce ve třídě se jménem pověřené osoby, adresou či datem narození a podpisem rodiče. Ve výjimečném případě lze nahlásit osobu telefonicky. Paní učitelka si ověří, zda telefonoval rodič.

Učitelka může odmítnout vydat dítě osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě. Děti nebudou předány ani rodiči, který bude jevit známky opilství či narkomanie.

Rozvedení rodiče doloží kopii rozsudku o svěření do péče ředitelce školy. Dojde-li mezi rodiči ke změně v péči o dítě, je třeba neprodleně nahlásit tuto skutečnost ředitelce školy. Pokud soudní rozhodnutí nestanovuje výhradní péči jednoho z rodičů, mají právo vyzvednout dítě oba rodiče.

Provoz MŠ je do 17:00 hod. a děti se vyzvedávají nejpozději v 16:45 hod.

Postup při nevyzvednutí dítěte po 17:00 hod. Učitelka telefonicky informuje zákonného zástupce, v případě nezastižení zákonného zástupce vyčká 1. hodinu v MŠ a poté informuje městskou policii, která se po sepsání protokolu o nevyzvednutí spojí s oddělením péče
o rodinu dítě a zajistí umístění dítěte v jiném zařízení. Informace o odvozu dítěte policií bude umístěna na vstupních dveřích mateřské školy.

3. Omluvy dětí

Dítě je nutno omlouvat z docházky v pondělí do 8:00, ostatní dny den předem do 13:00 hodin v sešitech omluv před třídami, telefonicky na čísle 777 343 877 (pokud se nedovoláte, zanechte SMS zprávu) nebo v sešitech před třídami. Dítě je odhlášeno současně s omluvou i ze stravování. Písemné omluvy je třeba doručit do školy při plánované absenci trvající déle než 2 týdny, u předškolních dětí 1 týden.

Nebude-li dítě bez omluvy docházet do MŠ dobu delší než 2 týdny, ředitelka mateřské školy, po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte, může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Vrací-li se dítě po nemoci, rodič navštíví lékaře a přinese  potvrzení
o zdravotním
stavu dítěte. Jinak rodič podepíše prohlášení, že dítě nejeví známky onemocnění na formulář, který je umístěn na stolku či skříňce před třídou.

Při nepřítomnosti z důvodu rekreace, dovolené atd. není třeba prohlášení podepisovat. 

4. Stravování dětí

Při přijetí dítěte do MŠ podepíše rodič přihlášku ke stravování, kterou vydá rodiči hospodářka mateřské školy. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, že je-li v době podávání jídla dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Odhlásí-li zákonný zástupce dítě z docházky v pondělí po 8.hodině a v ostatní dny po 13:00 hodině, počítá se mu následující den stravné. Zákonný zástupce má možnost vyzvednout si oběd v kuchyni mezi 11:45 -12:15 do vlastních nádob, výjimečně odpoledne. Při omlouvání dítěte je třeba sdělit, zda si zákonný zástupce přijde pro oběd. Nepřijde-li, bude jídlo rozdáno formou přídavků ostatním dětem. Nelze si docházet pro jídlo v průběhu celé nemoci dítěte, pouze jeden den.

Děti nejsou v mateřské škole nuceny do jídla, ale jsou vedeny k ochutnávání minimálního množství jídla. Pokud rodiče s ochutnáváním nesouhlasí, nutno sdělit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy.

 

Úplata za stravné se platí zálohově ve dvou kategoriích:

  • Kategorie A: děti do šesti let -1200,/měsíc 

Přesnídávka, oběd, svačina 57,-Kč                                                           

Přesnídávka, oběd 45,-Kč

  • Kategorie B : děti, které jsou k 1.9. starší 6 let ( tj. děti s odkladem školní docházky) - 1300,-/měsíc

Přesnídávka, oběd, svačina 62,Kč                                                          

Přesnídávka, oběd 49,-Kč


Přeplaky za stravné budou vráceny na konci školního roku na účet plátce.

 

Stanovení výše poplatku za školní stravování

Rodiče platí pouze náklady za potraviny. Věcnou režii (energii, prostředky do myčky apod. ) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou placeny ze státního rozpočtu.

Výše nákladu na potraviny pro naši mateřskou školu je stanovena po rozboru hospodaření ve předchozím školním roce pí. hospodářkou a ředitelkou školy.
V případě potřeby se upřesňuje na začátku školního roku.

Úplatu za stravné hradí rodiče na účet mateřské školy vždy do 10. dne v měsíci. Rodičům, kteří jsou v platební tísni, může ředitelka školy stanovit zvláštní platební režim.

Pokud nebude uhrazena částka za předškolní vzdělávání do konce měsíce, bude dítě přijato k docházce až po předložení dokladu o uhrazení dlužné částky!!!!!

S dotazy týkající se stravného se obracejte na hospodářku školy. Tel. číslo 224 252 615 nebo 608 981 093.

Při oslavě narozenin není přípustné nosit do MŠ doma připravované výrobky nebo pečené dorty. Děti si nepřinášejí do mateřské školy jídlo ani žvýkačky. Výjimku tvoří malé pohoštění na oslavu narozenin (vždy s platnou záruční lhůtou), které předají paní učitelce.

5. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole (úplata)

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata") tvoří základní částka 1100,-Kč měsíčně upravená v příslušném kalendářním měsíci
o případné snížení úplaty. Základní částka je stanovena při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku.

 

Stanovení základní částky

Výše základní částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (z rozpočtu MČ Prahy 2 s výjimkou výdajů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod         o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb           a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na učební pomůcky, a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu). Základní částka  pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku je stanovena pro všechny děti ve stejné výši. (Vyhl. Č. 14/2005,Sb., §6,odst.(1),(2))

Úplata bude přiměřeně snížena v případě přerušení provozu školy (měsíce červenec, srpen) – dále viz pokyn Úplata za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce a platí se složenkou společně se stravným.

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti rodičů cizinců ze zemí mimo EU bez statutu rezidenta je stanovena zvláštním předpisem. (Příloha č.2 Řádu školy).

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti docházející do MŠ v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.

6. Oblečení dětí

Jedno oblečení má dítě do mateřské školy, druhé na zahradu mateřské školy a třetí na cestu domů. Jako přezutí doporučujeme ze zdravotních i bezpečnostních důvodů bačkory na klínku nebo sandály s vytvarovanou plochou pro plosku nohy. Zakázané jsou pantofle (i gumové- „kroksy“).

Na spaní se děti převlékají do noční košile nebo pyžama.

V mateřské škole se používají papírové kapesníky, které jsou k dispozici během celého pobytu v mateřské škole.

Z důvodu lepší identifikace a zabránění ztráty osobních věcí dítěte je třeba dětem všechny věci podepsat.

Cennosti (drahé hračky, zlaté náušnice, řetízky, přívěsky, atd.), které dítě do školy přinese, má dítě na vlastní zodpovědnost rodičů, za jejich ztrátu mateřská škola neručí. 

7. Spolupráce s rodiči a informovanost rodičů

Spolupráce rodičů s učitelkami mateřské školy se uskutečňuje formou třídních schůzek  
a konzultací s třídními učitelkami po domluvě předem.

Aktuální informace určené odpovědným zástupcům jsou vyvěšeny na nástěnce v každé třídě.

Informovat se o dětech je možné i při vyzvedávání dítěte před odchodem z MŠ.

Ve zkušební době a při vyzvedávání dětí je možné vstupovat do tříd, poznat kamarády dětí, podívat se, co děti dělají.

Během stravování prosíme odpovědné zástupce, aby nevstupovali do tříd, jak z důvodu hygienických, tak i společenských, a nechali během jídla děti  
i pedagogické či jiné pracovníky MŠ v klidu.

 

Rodiče mají možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zveřejňováním záběrů
a dětských produktů z MŠ v rámci prezentace školy. 

8. Organizace provozu MŠ v měsících červenci a srpnu

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané řediteli mateřské školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole.

Dle Usnesení Rady MČ Prahy 2 může být organizován prázdninový provoz pro všechny mateřské školy z Prahy 2 v MŠ Šumavská 37.

Prázdninový provoz se řídí zvláštní směrnicí.

9. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

9.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby,
až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Rodiče zodpovídají za bezpečnost vlastních dětí při společných akcích v provozní době školy (např. vánoční besídka a následné posezení v MŠ, školní výlet společně s rodičem) a při akcích po skončení provozu školy (hry rodičů s dětmi na zahradě mateřské školy, atd.).

Na rodičovské schůzky rodiče přicházejí bez dětí !!!!!

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník po domluvě
se ředitelkou školy, má- li při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Rodič je povinen v zájmu zdravotního stavu dítěte nahlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční choroby v blízkém okolí. Paní učitelky nesmějí podávat léky předepsané lékařem. Je nepřípustné ani ponechávat léky dítěti v šatně.

V rámci spolupráce rodiny a školy rodiče a pí. učitelky mateřské školy průběžně poučují děti o nebezpečnosti injekčních stříkaček a jehel volně položených v prostotu parku,
o nebezpečnosti střepů na cestách, hub a bobulí volně rostoucích v parku a nebezpečnosti dávat se do rozhovoru s cizími lidmi a tím zajišťují bezpečnost dětí.

Děti si v mateřské škole čistí zuby. Každé dítě má vlastní kalíšek a kartáček na zuby.

V rámci dodržování pitného režimu během dne mají děti ve třídách vlastní umělohmotný hrneček s ouškem, ve třídách jsou umístěny barely, ze kterých si děti vodu čepují. 

Děti navštěvují WC průběžně během dne a nikoliv nárazově všechny třídy ve stejném čase.

V mateřské škole se denně sleduje stav ovzduší a dodržují se pokyny při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Sešit, kde se zapisuje stav ovzduší je umístěn na chodbě mateřské školy u telefonu.

Xerokopie zdravotních průkazů dětí jsou pro případ náhlé návštěvy lékaře uloženy
v mateřské škole.

Mateřská škola organizuje zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…).

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných.

Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci.
O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte
a ředitele.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled
na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám
v přírodě a BOZP:

·    při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích přebírá pedagogický pracovník zodpovědnost za oblečení všech dětí
do reflexních vest a řídí se pravidly silničního provozu, zejména

·    Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít
 po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo  v nebezpečných
a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou

·    pedagogický doprovod přebírá zodpovědnost za oblečení všech dětí do reflexních ves. Vesty jsou označené a rodiče je minimálně jedenkrát za měsíc vyperou nebo
v případě potřeby. Druhý den musí být vesty zpět v mateřské škole.

a) pobyt dětí v přírodě

·    využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

·    pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

b) sportovní činnosti a pohybové aktivity

·    před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·    pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

c) pracovní a výtvarné činnosti

·    při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci        
s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

9.2. Ochrana zdraví v souvislosti s epidemiologickými opatřeními (trvající výskyt COVID-19, můžou být pozměněny skutečnosti zmiňované v odstavci 9.1.) 

 

 POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

· nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,         náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky vstoupit

· pokud se výše zmíněné příznaky vyskytnou během dne, budou rodiče informováni a jsou povinni si dítě ihned z MŠ vyzvednout

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - doprovázející osoby

·   před vstupem do šatny si dezinfikovat ruce (dospělý i dítě)

·   v prostorách MŠ se pohybovat vždy v roušce

·   dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů, minimalizovat shromažďování osob

·   zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou

·   dítě předat osobně učitelce

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - děti

·  děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky (po přichodu dejte dětem roušu do sáčku a uschovejte do skříňky)

· aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily vetší než obvyklou část dne venku

· pro pobyt venku se bude využívat pouze školní zahrada, jednotlivé skupiny budou odděleny

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - zaměstnanci

·   pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku nosit nemusí

·  při dopomoci s osobní hygienou dětí, při stolování používají   rukavice

· pedagogičtí pracovníci zajistí umytí rukou dítěte (neprodleně po vstupu do třídy) vodou a tekutým mýdlem

 

9.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku
a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V mateřské škole jsou stanoveny zásady sledování DVD a televize:

1. V době nepříznivých povětrnostních podmínek, v době odpočinku
na lehátku  a v 17:00 (max. 15 min. před odchodem z mateřské školy)

2. děti z 1. a 2. třídy mohou sledovat televizi max. 20 minut denně a děti
z vyšších tříd max. 40 minut při dodržování bodu č.1.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech
s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky
a zákonnými zástupci dětí.

10. Zacházení s majetkem mateřské školy

I. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole dohlížejí pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

V době docházky dítěte do MŠ jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy, aby nedocházelo k ublížení na zdraví dětí nebo znehodnocování majetku mateřské školy.

V případě poškození majetku školy bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a dohodnut postup náhrady škody.

 

II. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího  se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího   se stravovaní dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

III. Zabezpečení budovy MŠ

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí. Na každé třídě je zabudován videotelefon, učitelky tak vidí osoby, které přicházejí. Jsou povinny zjistit důvod návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Tato povinnost se týká i ostatních zaměstnanců školy. Během provozu školy mají všechny pracovníci mateřské školy při sobě klíč od hlavního vchodu mateřské školy.

 

IV. Další bezpečnostní opatření

Ve všech třídách a kancelářích jsou instalovány videotelefony propojené s kamerou na zvoncích ve vestibulu školy.

V MŠ jsou instalovány dávkovače na desinfekci (viz. povinnosti doprovázející osoby z odstavce 9.2.).

Ve všech prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, drog, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

Zařízení zahrady mateřské školy je určeno pro užívání dětí z MŠ, Praha 2, Šumavská 37 pod odborným dohledem učitelky MŠ nebo pověřenou osobou ředitelkou MŠ Praha 2, Šumavská 37.

 

 

Různé

 

Pro děti, které do 31.8. téhož roku dosáhnout věku 5 let je povinné předškolní vzdělávání.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky po dobu souvislých
4 hodin denně. Začátek povinné doby příchodu stanoví ředitel do 8:15 hodin.

 

I. Jiné možnosti způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání - Individuální vzdělávání

Tento způsob vzdělávání zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu, nejpozději před nástupem do MŠ. Uskutečňuje se následně bez docházky
do MŠ. Informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte 

u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech RVP PV. Nejedná se o zkoušku, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Termín pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů - poslední čtvrtek 

v listopadu, náhradní termín - 3. čtvrtek v prosinci.

 

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v dohodnutém termínu a bez domluvy termínu náhradního, může ředitel školy individuální vzdělávání ukončit.

 

II.  Distanční vzdělávání 

Tento způsob vzdělávání se uskutečňuje bez docházky dítěte do MŠ (při vyhlášení nenadálé události). Uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do MŠ. Informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností rodiče je zajistit účast dítěte.


III.  Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se na žádost rodičů a doporučení poradenského centra vzdělávají ve speciální třídě.

Podpůrná opatření jsou realizována v souladu s vyhláškou č.27/2016

Podpůrná opatření 1.stupně jsou opatřena plánem pedagogické podpory vypracovaným učitelkou.

Pro děti od 2.-3.stupně je vypracován individuální vzdělávací plán na základě doporučení školského poradenského centra.

U nadaných dětí, které vykazují ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, je doporučeno vyšetření v ŠPZ. Pokud toto zařízení identifikuje mimořádné nadání a doporučí IVP, postupuje škola k jeho realizaci s tímto zařízením a rodiči.

Vzhledem k vysokému procentu dětí, které nehovoří dobře česky, je na rozhodnutí ředitele (po konzultaci s třídním učitelem a rodiči), zda dítě zařadí do 1.st. podpůrných opatření a je mu vypracován plán pedagogické podpory (bez rozhodnutí ŠPZ).


IV. Vzdělávání dětí s OMJ

Podle §16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají žáci ZŠ s neznalostí   či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka nárok na podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, délku vzdělávání v ČR či jiná kritéria. Vyhláška č. 27/2016 mluví o žácích s OMJ jako      o "žácích s neznalostí/nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka". Tito žáci jsou tedy považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), od druhého stupně podpůrných opatření výše je nutné doporučení PPP. Podpůrná opatření jsou po doporučení PPP nároková.        S návštěvou PPP musí souhlasit zákonní zástupci, kteří musí své dítě do PPP také doprovodit.

Dle vyhlášky jsou pak takto vzdělávány děti v posledním roce předškolní výuky.  V MŠ probíhá výuka těchto dětí 2x týdně 30 minut.


V.  Ukončení docházky 

Ředitel MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně porušuje Školní řád (hlavně neomlouvání absence dítěte)

- zákonný zástupce opakovaně nedodržuje podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravování uvedené v tomto Školním řádu

(Pozn.: toto se týká dětí mladších 5ti let. V případě dětí v povinném předškolním vzdělávání oznamuje ředitel neomluvenou absenci dítěte na OSPOD.)

- dítě dosáhne 6ti let k 31.8.příslušného školního roku a zákonný zástupce neoznámí řediteli, že dítěti byl odložen nástup školní docházky

 

 

Z hygienických důvodů je třeba nechávat dětské kočárky za vstupními skleněnými dveřmi a nevozit dále do mateřské školy. Jízdní kola, kolečkové brusle a další sportovní prostředky nelze nechávat v prostorách mateřské školy.

Domácí ZVÍŘATA nelze brát sebou do MŠ, je nutno je uvazovat na krátko před mateřskou školou u zábrany na kraji chodníku.

 

 

                                                                                                                       

V Praze 1.9.2023                                                                                         

 

                                                                                      ředitelka mateřské školy
                                                                                      Bc. Jana Dvořáková


 Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz