gdprInformace o zpracovávání osobních údajů  Mateřská škola , Praha 2 , Šumavská 37


Šumavská 920/37 Praha 2 , 120 00

IČ: 70891061

ID datové schránky: bk3jnxj

je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních přepisů.

Mateřská škola je příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 2, která vykonává činnost mateřské školy a zařízení školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  JUDr. Irena Princová

                                                                           dpo@praha2.cz

                                                                            tel: 601 030 988

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě dalších právních předpisů k zajištění výkonu hlavní činnosti organizace.

Účel zpracování: vedení dokumentace školy

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresné, jiné údaje, nezbytné zdravotní údaje

Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci, zmocněnci, zaměstnanci

Kategorie příjemců osobních údajů: orgány veřejné správy, MČ Praha 2, účetní a mzdová firma, osoby, které mají oprávnění  k nahlížení dokumentů .

Doba zpracování: po dobu předškolního vzdělávání dítěte na škole, dále po dobu nezbytně nutnou, kterou vyžadují právní předpisy

V rámci zpracování má subjekt údajů právo:

·         Právo na přístup k osobním údajům

·         Právo na opravu

·         Právo na výmaz osobních údajů

·         Právo na omezení zpracování

·         Právo na přenositelnost

·         Právo vznést námitku proti zpracování

·         Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Telefon: + 420 234 665 111 (Ústředna)

Fax: + 420 234 665 444e-mail: posta@ouuo.cz

datová schránka: gkbaa2n


Podání žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů

Mateřská škola přijímá žádosti v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

·         Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů

·         Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem

·         Ověření totožnosti při osobním podání žádosti

·         Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě osobních údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz