Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Šumavská, Praha 2

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007190

Výzva

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská pregramotnost

I/2.3b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost

I/2.3e – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze

I/2.4 – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

413 338,00

Dotace EU

206 669,00

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

206 669,00

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

09/2017 – 08/2019
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz