Stanovení výše poplatku
za školní stravování:

Rodiče platí pouze náklady za potraviny. Věcnou režii (energii, prostředky do myčky apod.) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou placeny ze státního rozpočtu.



                Provozní řád školní jídelny šk. rok 2023/24


Školní stravování se řídí vyhláškou č. 210/2017 sb. o školním stravování v platném znění.  


    Jídelní lístek

    je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy a je vyvěšen na nástěnkách v chodbě školy

    a na webových stránkách MŠ. Podává se přesnídávka, oběd a svačina, je zajištěn celodenní

    pitný režim.


     Doba podávání stravy

 

Přesnídávka     8.40 –   9.30                  

oběd               11.40 – 12.30

svačina          14.15 – 15.00



Poplatky za stravné / den:  se určují v rozpětí finančních normativů podle přílohy

vyhlášky o školním stravování     

 

     Kategorie A:  3-6 roků                                přesnídávka   10,- Kč

                                                                            oběd    30,- Kč          

                                                                            nápoje    5,-Kč

                                                                   po obědě      45,-Kč

 

                                                                odpol.svačina        10,-Kč

                                                                      nápoj               2,-Kč

                                                                      celý den       57,-Kč

Měsíční záloha 1.200,-Kč, splatná do 10.dne v měsíci na účet mateřské školy.

 

     Kategorie B: 7-10 let, děti, které v tomto školním roce dovrší 7 let věku /tj. do 31.8.2024

                         (odklad šk.doch.)

 

                                  přesnídávka    11,- Kč

                                           oběd    33,- Kč

                                                                                nápoje        5,-Kč

                                                                          po obědě       49,-Kč

 

                                                                        odpol.svačina       11,-Kč

                                                                             nápoj               2,-Kč

                                                                          celý den          62,-Kč

                                                                      

Měsíční záloha 1.300,-Kč, splatná do 10.dne v měsíci na účet mateřské školy.

 

 

           

  Poplatky za školné:  pro školní rok 2023/24 je stanoveno na 930,- Kč/měsíc.  

 

 Způsob úhrady: Bezhotovostně na bankovní účet mateřské školy 86- 891 781 0247 / 0100.

 

 

 

  U každé úhrady je nutné uvádět jedinečný VS dítěte, který žák obdrží při nástupu do MŠ.

  V případě neuvedení VS nelze úhradu rozlišit.

 

! Stravné a školné se platí vždy jednou částkou dohromady na příslušný měsíc, nejpozději 10. den v měsíci. V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu na školné a za stravu, bude postupováno dle zákona o vymáhání dluhu !

Vyúčtování poplatků za stravné je vždy na konci školního roku bezhotovostně na bankovní účet zákonného zástupce.

 

 

 

 

       Odhlašování a přihlašování stravy

      je nutné provádět z provozních důvodů do 13,00 den předem

     V pondělí je možno do 8.00 hod. omluvit na týž den:

 

·         Telefonicky nebo sms na čísle učitelek 777 343 877

·         písemně do sešitu před příslušnou třídou

·         Popřípadě sms na čísle hospodářky 608 981 093

 

 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro

účely této Vyhlášky č.210/2017 považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení – 

je možné si stravu odnést ve vlastních nádobách v době od 11.45 - 12.15 hodin po předchozí dohodě.

Je nutno včas informovat, zda si oběd vyzvednete, v opačném případě bude vydán ostatním dětem v podobě přídavku.

 

 

       Chování v jídelně

 

·    Děti jsou povinny chovat se tiše, ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

·    Polévka je nalita kuchařkou před příchodem dětí do jídelny.

Po konzumaci polévky odnesou děti talíře na odkládací okénko, postaví se do zástupu k výdejnímu okénku a odnesou si své jídlo ke stolu. Po konzumaci opět odnesou talíř na odkládací okénko.

·   Paní učitelky vedou děti k ochutnávání malého množství jídla i v případě, že jídlo je pro děti zcela nové (1-2 lžíce).

·   Předškolní děti dostávají maso vcelku (ne nakrájené na kousky), aby se učili správnému používání příborů.

·    Dětem v 1. třídě je jídlo servírováno ve třídě.

·    Děti se řídí pokyny učitelek, kuchařek a provozních pracovnic.

·    Paní učitelky se stravují postupně, jedna vždy vykonává dohled nad dětmi a dbá o klid po dobu oběda.

 

 

 

 

 Bc. Jana Dvořáková                                                                  Lucie Zelisková

 ředitelka školy                                                                         hospodářka

 

 

V Praze dne 1.9.2023





Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz