Specifika speciální třídy

• maximálně 12 dětí ve smíšené třídě

• Předškolní výchova dle ŠVP mateřské školy - příprava na školní docházku

• Každý den individuální logopedie se speciálním pedagogem

• Každý čtvrtek logopedie s klinickým logopedem PaedDr. Milenou Vránovou v logo místnosti

• Každý pátek tělocvik ve velké tělocvičně 

• Posilování komunikačních schopností, podpora mluvního apetitu, správný mluvní vzor 

• Cílený rozvoj zrakové, sluchové percepce, dále fonematického sluchu, hmatu, čichu
a motorických dovedností 

• Cílená podpora správného dýchání ( dechová cvičení), fonační cvičení, artikulační cvičení 

• Podpora všech řečových rovin - morfologicko-syntaktické ( gramatická), lexikálně-sémantické (slovní zásoba), foneticko-fonologické (zvuková stránka řeči), pragmatické (využití řeči v sociálních situacích) 

• Integrace dětí za pomoci asistenta pedagoga

 


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz