Motto školy - Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli
____________________________________

Školní vzdělávací program Mateřské školy Šumavská 37, Praha 2 zpracovali:

Bc. J. Dvořáková – ředitelka školy
K. Pařízková – zástupce ředitele
Kolektiv učitelů MŠ

1. 9. 2017

____________________________________

Školní vzdělávací program s výhledem dalších tří let byl vypracován ředitelkou mateřské školy ve spolupráci s kolektivem učitelů Mateřské školy, Praha 2 Šumavská 37 a schválen na poradě dne 30. 8. 2017.

Obsah

 

Veřejná část

1. Identifikační údaje o mateřské  škole

2. Pedagogické záměry

3. Charakteristika mateřské školy

4. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání
     4.1. Věcné (materiální) podmínky
     4.2. Životospráva
     4.3. Psychosociální podmínky
     4.4. Organizační chod mateřské školy
            4.4.1. Režim dne
     4.5.  Řízení mateřské školy
     4.6.  Personální a pedagogické zajištění tříd
     4.7.  Spolupráce  mateřské školy s dalšími partnery a subjekty
            4.7.1. Spolupráce s rodiči
            4.7.2. Spolupráce  se základními školami
            4.7.3. Spolupráce se Základní školou a Střední školou Vinohradská
            4.7.4. Spolupráce s ostatními partnery a subjekty

     4.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se školními vzdělávacími potřebami

     4.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

5. Kriteria pro přijímání dětí a zařazování do tříd

6. Vzdělávání v naší mateřské škole
     6.1.  Charakteristika vzdělávacího programu
     6.2.  Formy a metody práce a vzdělávání v naší mateřské škole
     6.3.  Integrované bloky
     6.4.  Doplňující programy a projekty a další aktivity

7. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí
     7.1.  Používané metody autoevaluace
     7.2.  Oblasti, které budou při sebehodnotící činnosti sledovány
     7.3.  Sebehodnocení v práci školy

8. Pedagogické a provozní porady

 

 

1. Identifikační údaje  o mateřské škole


Název školy: Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37

Sídlo školy: Šumavská 920/37, Praha 2

Telefon: 224 253 210, 224 252 615

               777 343 877, 773 243 877

E-mail: skolka@sumavska37.cz

Webové stránky: www.sumavska37.cz

Zřizovatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20

IČO: 70 89 10 61

Ředitel školy: Bc. Jana Dvořáková

 

2. Pedagogické záměry


A.  Seznamujeme děti prostřednictvím pohádky a přírody
     kolem nás se světem, ve kterém žijeme a světem našich kamarádů


B. Učíme děti správně mluvit


C. Chceme, abychom se všichni dorozuměli

 

3. Charakterisktika školy


-         okolí mateřské školy
-         kategorizace velikosti mateřské školy
-         popis tříd
-         popis dalších využívaných prostor v budově
-         popis zahrady mateřské školy


Mateřská škola je umístěna v přízemí staré budovy na pražských Vinohradech, ve které je již více než sto let provozováno zařízení pro předškolní děti.

Oblast Vinohrad, kde je budova umístěna, je nedaleko náměstí  Míru a na hranici Vinohrad a Žižkova.  Pod okny mateřské školy je jednosměrná komunikace. Z oken mateřské  školy je z jedné strany výhled do Čechových sadů, z druhé do Slezské ulice
a ze třetí na rušnou komunikaci na Vinohradské třídě.

Budova patří Magistrátu hl. města Prahy a správou budovy je pověřen ředitel Základní a Střední školy Vinohradské. V budově jsou umístěny další dva právní subjekty - Dům dětí a mládeže Prahy 2 a Základní umělecká škola.


Mateřská škola má zřízenou vlastní kuchyň s vlastním zázemím. 

V jídelně se střídají postupně čtyři třídy, děti z 1. třídy ve věku 3 - 4 roky se stravují
ve třídě.


Mateřská škola spolupracuje se Základní školou a Střední školou Vinohradská (více kap. 3.8.) a ZŠ Sázavská.


Pro pohybové aktivity si pronajímá tělocvičnu školy. Každá třída (mimo první třídu) má vyhrazený jeden den v týdnu, kdy navštěvuje tělocvičnu, děti mají možnost využívat tělocvičnu k řízeným pohybovým aktivitám za využití tělocvičného nářadí a náčiní.  


Součástí mateřské školy je vlastní zahrada v Čechových sadech. Zahrada je oplocena
a rozdělena na dvě části. Jednu část využívají starší děti a druhou mladší. Zařízení částí zahrad je upraveno pro mladší a starší děti - houpačky, skluzavky, jízdní dráha pro koloběžky, basketbalový koš.

V obou částech jsou umístěna pískoviště a mlhoviště pro parné letní dny.

V létě 2017 byl na zahradě kompletně obnoven písek v pískovištích a zařízení prošlo drobnou rekonstrukcí (nová komponenty, nový nátěr apod.)

Děti při pobytu venku využívají též městské hřiště U Vodárny nebo poznávají blízké okolí školy – parky, budovy apod. 

 


4. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání


4.1. Věcné (materiální) podmínky školy


Po jmenování nové ředitelky školy v roce 2012 pokračuje trend  modernizace mateřské školy a zlepšování věcných (materiálních) podmínek školy tak, aby byly v souladu
s příslušnými právními normami.

Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy Základní školy a Střední školy Vinohradská. Má dostatečně velké prostory. Nesplňuje pouze počet toalet na kapacitu dětí v mateřské škole. Děti z jednotlivých tříd se v prostorách toalet nikdy nestřetávají, takže v daném okamžiku nedochází k převýšení přítomných dětí nad povolenou kapacitu toalet.

Všechny třídy jsou vybaveny čističkami vzduchu. Ve dnech, kdy jsou nepříznivé klimatické podmínky a nemůže být zařazen pobyt dětí venku, jsou čističky celodenně
v provozu.

Prostorové uspořádání tříd je vhodné pro nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí. Některé

pomůcky, hračky nebo mobilní doplňky jsou obměňovány ve třídách dle domluvy pedagogů - stany,  velké kvádry, tunely či válce, Polikarpova stavebnice, trampolína
a další.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a dalšími doplňky odpovídá počtu dětí ve třídě
a věku dětí.

Škola byla v posledních deseti letech zrekonstruována, je zařízena dle platných zákonů, vyhlášek a prováděcích právních předpisů. Ve třídách byl vyměněn téměř všechen nábytek, obnoveno technické zařízení a třídy byly vybaveny audiovizuálními prostředky. Ve 3., 4. a 5. třídě je k dispozici počítač s výukovými programy. Ve 2. třídě nově Interaktivní projektor.

Podle možností je průběžně obnovováno a doplňováno. 

Nový nábytek ve třídách je funkční, odpovídající věku dětí, s otevřenými prostory pro hračky tak, aby je děti dobře viděly, aby jim mohly být k dispozici a aby je mohly samy uklízet.

Nábytek je ve třídách  členěn do hlavního prostoru, kde je umístěna většina didaktických hraček a do koutků, kde mají děti možnost se v klidu a nerušeně věnovat skupinovým hrám (kuchyňský kout, kout pro opraváře, koutek pro pozorování přírody, kout pro tvořivé stavění z velkých stavebnic, domeček pro panenky, počítačový koutek apod.).

Děti mají stanovena pravidla pro využívání hraček a pomůcek.

Výtvarné práce a keramické výrobky dětí tvoří součást výzdoby tříd a interiéru mateřské školy. 

 

4.2. Životospráva


Součástí mateřské školy je školní jídelna s jednou hlavní a dvěma pomocnými kuchařkami, které připravují jídlo pro děti a zaměstnance mateřské školy.

Děti se stravují v mateřské škole 3x denně. Jídelníček je sestavován ve spolupráci vedoucí kuchařky s hospodářkou školy.

Skladba jídelníčku odpovídá zdravé výživě, hospodářka školy kontroluje skladbu jídelníčku a plnění ukazatelů potravinového koše.

Pití – mírně slazené nápoje – čaj, džus, mléko, ochucená voda mátou, citronem, pomerančem.

Děti nejsou do jídla nuceny, ale zajímavými motivačními prostředky jsou vedeny
k poznání, že konzumace pestré stravy prospívá jejich zdraví. Snažíme se, aby děti jídlo ochutnaly a vážily si práce dospělých, kteří pro ně jídlo připravují.

Pedagogové  spolupracují s rodiči při individuálních stravovacích zvláštnostech dětí.

V mateřské škole je dodržován pitný režim. Děti mají možnost během celého dne pít čaj nebo šťávu, která je k dispozici na stolečku v každé třídě.

 

 4.3. Psychosociální podmínky


Zaměstnanci mateřské školy zajišťují dětem pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje přizpůsobit organizaci momentální situaci a zájmu dětí, při vhodném počasí lze aktivity provádět i na školní zahradě.

Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout a relaxovat
v soukromí v klidném koutku

Učitelé respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují a v rámci možností se je snaží uspokojovat, naslouchají problémům dětí a snaží se je řešit.

Zaměstnanci mateřské školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, jisté a v bezpečí.

Všechny děti mají  stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován.

Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem.

Při činnostech se počítá s aktivní spoluúčastí dítěte.

Učitelé se snaží získat si u dětí přirozenou autoritou respekt. Nenásilnou komunikací       a zájmem o každé dítě je navazován vzájemný pocit důvěry, spolupráce a bezpečí.  Učitelé podporují důvěru dítěte v sebe sama. Rozvíjí v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu
k ostatním.

Pravidla vzájemného chování a komunikace odpovídají pravidlům slušného chování
a učitelé si je vytvářejí ve třídách různou formou společně s dětmi.

Způsob adaptace dětí na nové prostředí je přizpůsoben podmínkám mateřské školy
a začíná dnem otevřených dveří a končí plynulým zapojením dítěte do kolektivu.

V den otevřených dveří je mateřská škola přístupna pro všechny děti z okolí - mohou shlédnout společně s dětmi z mateřské školy divadelní představení a společně si jít pohrát na zahradu mateřské školy.

V den zápisu do mateřské školy přijdou děti společně s rodiči, mohou se pohybově vyžít na chodbě mateřské školy - povozit se na skluzavce či vylézt na žebřiny, pozorovat rybičky v akváriu a navštívit třídy.

Odevzdání přihlášky a podpis rozhodnutí je též dobou, kdy si děti zvykají na prostředí mateřské školy nebo navštíví společně s dětmi divadelní představení v mateřské škole, pohrají si ve třídě nebo mají možnost jít si pohrát na zahradu mateřské školy společně
s dětmi z mateřské školy.

První dny školního roku mají rodiče možnost s dětmi pobýt chvíli ve třídě.

Po zkušenostech s adaptací nebyl zaveden celodenní pobyt rodičů ve školce , protože děti, které se již adaptovaly a vidí jiné rodiče ve třídě, bývají zpět plačtivé a lítostivé. Pokud je to třeba, mají rodiče  možnost si  v době adaptace vyzvednout děti před vycházkou nebo před odpoledním spánkem, a tak jim zkrátit dobu pobytu v mateřské škole.

 

4.4. Organizační chod mateřské školy


Mateřská škola je pětitřídní s kapacitou 97 dětí. Tři třídy jsou téměř homogenní, třída
s rozšířeným programem angličtiny je převážně homogenní a speciální logopedická je heterogenní.


 1. třída (max. 23 dětí) -  pro děti 3 - 4 leté, (homogenní),  třída má 
     vlastní sociální zařízení, šatnu a děti se stravují ve třídě.

2. třída (max. 18 dětí) - pro děti 4 - 5 leté (homogenní)

3. třída (max. 24 dětí) - pro děti 5 - 6 leté (homogenní)

4. třída (max. 20 dětí) - pro děti 4,5 - 6leté (homogenní),
     menší prostor třídy, ve třídě děti cizinců, paní učitelka mluví 
     na děti dvojjazyčně - česky a anglicky.

5. třída (max. 13 dětí) – pro děti 3 - 6 leté, (heterogenní),
     speciální třída pro děti s vadami řeči


Bližší charakteristika tříd je v třídních vzdělávacích programech – viz. příloha.


Vnitřní režim školy je popsán v Řádu mateřské školy, Praha 2, Šumavská 37 - 
viz.  příloha.


Plány akcí, aktivit a doplňkových programů s denním rozvrhem jsou uvedeny
v každoročně aktualizované příloze.


Děti se scházejí ráno v jedné určené třídě v rozmezí mezi 7:00-7:30, kde je přijímá jeden učitel, který zajišťuje otevření mateřské školy.

V 7:30 se děti rozcházejí do vlastních tříd nebo jsou přijímány již ve své třídě.

Po 13:00 jsou děti seskupeny do tří tříd na odpolední odpočinek. V ostatních třídách probíhá program doplňkové předškolní výchovy zaměřený na přípravu na základní školu.

Denní režim jednotlivých tříd je zčásti pevný a zčásti variabilní. Umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby.

Každodenní řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány variabilně každý den – před dopolední svačinou nebo před odchodem dětí ven a po odpoledním odpočinku.  Režim je jednou za týden také obohacen o pravidelné cvičení v tělocvičně
a keramiku.

Podíl spontánních a řízených denních aktivit bývá vyvážený - děti mají dostatek času
na spontánní hru a snažíme se, aby měly prostor na pokračování ve hře, na dokončení hry.

Aktivity dětí jsou organizovány tak, aby děti měly možnost experimentovat, do společné práce vnášet vlastní poznatky, zkušenosti a aby jim byla dána možnost pracovat vlastním tempem.

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Děti vedeme k respektování přirozené autority pedagoga a k tomu, že není možné vždy prosazovat svůj vlastní názor, že je třeba naučit se respektovat i potřeby a zájmy celé skupiny třídy a někdy se jim podřídit.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, z prostředí ve kterém děti žijí (mateřská škola uprostřed Prahy) a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám
a možnostem jednotlivých dětí.

Mateřská škola nabízí dětem také nadstandardní aktivity ve formě kroužků (viz. kapitola  6.4.).

Vnitřní režim školy je popsán v Řádu mateřské školy, Praha 2, Šumavská 37 –
viz. příloha.

Plán akcí, aktivit a doplňkových programů s denním rozvrhem je uveden v každoročně aktualizované příloze.

 

3.5.1. Režim dne v mateřské škole


Organizace dne v mateřské škole se řídí režimem dne pro jednotlivé třídy. Striktně je třeba dodržovat odchod dětí do tříd v 7:30, časový rozvrh jídelny (viz. příloha)
a odchody na vycházku v příznivých klimatických podmínkách. Režim tříd je přizpůsobený dle věku a respektuje individuální potřeby dětí.

Dopolední činnosti jsou zaměřeny a spojeny s hrou, výchovně-vzdělávací činností
a pobytem venku. Odpolední činnosti jsou tvořeny odpočinkem na lehátku, hrami
a opakovacími výchovně-vzdělávacími chvilkami. Je sestavena skupina dětí s OŠD a dětí předškolních, která se neúčastní odpočinku na lehátku a  v době od 13.00 do 14.15
se věnuje doplňkovému předškolnímu programu (příprava na vstup do ZŠ, preventivní program proti drogovým závislostem, ochrana zdraví před dalšími sociálně-patologickými vlivy formou pohádkových příběhů Panenka Jablenka a kluk Viktor, Metoda dobrého startu,…).

Pobyt dětí venku se řídí nařízením při nepříznivých klimatických podmínkách, které tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Podmínky bezpečnostní a hygienické jsou upřesněny ve vnitřním řádu školy, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.


1. třída

·         spontánní hry, práce ve skupinách                         7:30
·         ranní cvičení
·         hygiena
·         dopolední svačina                                                 8:45
·         hry, řízená činnost s dětmi
·         příprava na pobyt venku, pobyt venku                    9:45
·         převlékání, hygiena
·         oběd                                                                   11:45
·         hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek               12:30
·         hygiena, oblékání                                                 14:30
·         odpolední svačina                                                14:45
·         odpolední zájmová činnost, volné hry                do 17:00


2. třída

·         spontánní hry, práce ve skupinách                         6:45
·         ranní cvičení
·         hygiena
·         dopolední svačina                                                 8:45
·         hry, řízená činnost s dětmi
·         příprava na pobyt venku, pobyt venku                    9:45
·         převlékání, hygiena
·         oběd                                                                   11:45
·         hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek              12:30
·         hygiena, oblékání                                                  14:15
·         odpolední svačina                                                 14:30
·         odpolední zájmová činnost, volné hry                 do 16:00


3. třída

·        spontánní hry, práce ve skupinách                           7:30
·        ranní cvičení
·        hygiena
·        dopolední svačina                                                   9:00
·        hry, řízená činnost s dětmi
·        příprava na pobyt venku, pobyt venku                     10:00
·        převlékání, hygiena
·        oběd                                                                    12:00
·        hygiena, odpočinek/předškolní výchova               do 14:30
·        hygiena, oblékání
·        odpolední svačina                                                   14:45
·        odpolední zájmová činnost, skupinová práce s dětmi  do 17:30


4. třída

·        spontánní hry, práce ve skupinách                            7:30
·        ranní cvičení
·        hygiena
·        dopolední svačina                                                    9:15
·        hry, řízená činnost s dětmi
·        příprava na pobyt venku, pobyt venku                       10:15
·        převlékání, hygiena
·        oběd                                                                      12:15
·        hygiena, odpočinek/předškolní výchova                  do 15:00


5. třída

·         individuální práce s dětmi dle individuálního plánu, hry   7:30
·         logopedická rozcvička
·         hygiena
·         dopolední svačina                                                      9:00
·         hry, řízená činnost s dětmi
·         příprava na pobyt venku, pobyt venku                        10:00
·         převlékání, hygiena,
·         oběd                                                                        12:00
·         hygiena, odpočinek/předškolní výchova                    do 14:30


 

4.5. Řízení mateřské školy


Ředitelka školy preferuje demokratický způsob řízení za spoluúčasti celého kolektivu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

Je vytvořen informační systém, který zajišťuje informovanost všech pracovníků mateřské školy (informace jsou zapisovány  do sešitu ve sborovně a zaměstnanci  podpisem potvrdí, že byli informováni).

O pobytu ředitelky mimo mateřskou školu je informována zástupkyně školy.

Ředitelka školy vyhodnocuje průběžně práci zaměstnanců a pozitivně je motivuje - Kriteria přidělování odměn a osobního ohodnocení  (viz. vnitřní příloha).

Školní vzdělávací plán je vypracováván  za spolupráce ředitelky mateřské školy 
s ostatními členy kolektivu.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny oblasti chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy
a samosprávy a se subjekty, které jsou popsány níže.  

 

4.6. Personální a pedagogické  zajištění provozu


V mateřské škole pracuje čtrnáct zaměstnanců - tři kuchařky, školnice, uklizečka, hospodářka - ekonom a osm učitelů včetně ředitelky školy, které mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Věkový průměr činí 48 let.

Učitelský sbor funguje na základě vytvořených pravidel daných platnými předpisy           a vyhláškami.

Učitelé se dle dostupných finančních možností vzdělávají nebo je využívána forma sebevzdělávání pomocí odborné literatury, odborných časopisů nebo odborných webových stránek.

Odborné  služby jsou zajišťovány ve spolupráci s   odborníky  (klinický logoped PaedDr. Milena Vránová)  a specializovanými pracovišti (Psychologicko – pedagogická poradna
a   Speciální pedagogické centrum, Vinohradská 54, Praha 2).

V první  a druhé třídě jsou tři učitelky (včetně paní ředitelky), které se střídají, ve třetí třídě jsou dvě učitelky  a jedna asistentka, ve čtvrté třídě je jsou dvě učitelky a v  páté třídě (speciální třída pro děti s vadami řeči) je jedna učitelka a asistentka pedagoga. Učitelka úzce spolupracuje    s klinickou logopedkou PaedDr. Milenou Vránovou, která pracuje každý čtvrtek dopoledne v mateřské škole. Individuálně pracuje  s jednotlivými  dětmi a připravuje společně s učitelkou pro  děti   individuální program pro následující týden.

 

4.7. Spolupráce mateřské školy s dalšími partnery a subjekty


   4.7.1. Spolupráce s rodiči

   4.7.2. Spolupráce se základními školami

   4.7.3. Spolupráce se Základní školou a Střední školou Vinohradská

   4.7.4. Spolupráce s ostatními partnery a subjekty

 

4.7.1. Spolupráce s rodiči


Spolupráce ředitelky školy a pedagogických pracovníků s rodiči probíhá v několika rovinách.

Ředitelka školy má vyhrazené konzultační hodiny pro rodiče, ve kterých se dle potřeby   s rodiči schází a pomáhá jim při řešení problémů s jejich dětmi poradenskou činností založenou na jejích profesních vědomostech a zkušenostech nebo jim pomáhá nalézt vhodné odborníky, kteří by jim s problémy pomohli.

Učitelé spolupracují s rodiči při neformálních rozhovorech, při hodnocení práce dětí         a jejich chování a prožívání v mateřské škole každodenně nebo v případě potřeby.

Při mateřské škole pracuje Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Praha 2, Šumavská 37, které je zaregistrováno pod Ministerstvem vnitra České republiky a má vlastní stanovy.  

Do výboru je voleno 5 zástupců (zástupci za jednotlivé třídy, z jejichž řad se volí předsedkyně a pokladní). Ti spolupracují s ředitelkou mateřské školy, vypracovávají společný plán práce pro příslušný školní rok a 3x do roka se scházejí na pravidelných schůzkách a je-li  třeba i na mimořádných.


4.7.2. Spolupráce se základními školami


Mateřská škola spolupracuje se základními školami v okolí na Praze 2, ale i na Praze 3, protože leží téměř na hranici čtvrtí Praha 2 a Praha 3 – Základní škola Slovenská, Londýnská, Kladská, Na Smetance a Základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3. Se Základní školou Sázavská byla navázána spolupráce ohledně návaznosti anglické třídy v mateřské škole s přechodem do anglické třídy ve škole základní.

  

4.7.3. Spolupráce se Základní školou a Střední školou Vinohradská


Spolupráce vychází z dlouholeté tradice - škola zapůjčuje mateřské škole tělocvičnu       a zve pravidelně děti z mateřské školy společně s učiteli na představení dětí  a vánoční   a velikonoční výstavy.


4.7.4. Spolupráce s ostatními partnery a subjekty


Mateřská škola spolupracuje se Základní uměleckou školou, Slezská 21, Praha 2 – děti     z mateřské školy jsou pravidelně zvány na výchovné koncerty, s Domem dětí a mládeže, Praha 2 - bezplatné zapůjčování auly školy, s místní knihovnou – pořady pro děti, představení knihovny, s Pedagogickou fakultou UK.

Spolupráce se uskutečňuje na základě jednání s řediteli, profesory a představiteli jednotlivých institucí.


4.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami


Děti s odkladem školní docházky mají vytvořen IVP, kde jsou zaznamenány nedostatky, které je nutno postupným procvičováním odstraňovat.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (logopedie) se na žádost rodičů a doporučení poradenského centra vzdělávají ve speciální třídě. Učitel v této třídě je vzdělán v oblasti speciální pedagogiky a logopedickou péči zajišťuje klinický logoped. Podpůrná opatření 1.stupně jsou realizována v souladu s vyhláškou č.27/2019 Sb. a jsou opatřena plánem pedagogické podpory. Pro děti od 2. do 5.stupně je vypracován individuální plán          na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Dětem, které potřebují poskytnutí podpůrných opatření doporučujeme vyšetření ve šk. poradenském zařízení. Na základě doporučení ŠPZ zpracovává MŠ IVP a žádá                o asistenta.


Vzhledem k vysokému procentu dětí, které nehovoří češky (čeština není jejich mateřským jazykem), věnujeme problematice integrace cizinců do činností a dění v MŠ velkou pozornost. Individuálním přístupem pracujeme na odstranění jazykových bariér. Ja na rozhodnutí ředitele, po konzultaci s tř. učitelem a rodiči, zda dítě zařadí do 1. st. podpůrných opatření a je mu vypracován plán pedagogické podpory.

Podmínky vzdělávání dětí dvouletých nejsou v MŠ momentálně dostačující a tak jsou   (se svolením zřizovatele) přijímany pouze děti od 3 let dle stanovených kritérií.


4.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných


Nadané děti mají v naší MŠ spoustu příležitostí, během řízených i neřízených činností, své dovednosti rozvíjet. Také mají možnost svoje nadání rozvíjet v kroužcích, které       v MŠ probíhají. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání, doporučí MŠ vyšetření        v ŠPZ. Pokud toto zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí IVP, postupuje MŠ k jeho realizaci ve spolupráci s tímto zařízením a rodiči. Vzdělávání nadaných dětí probíhá v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb. Jde o vzdělávání dětí, které vykazují ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sosiálních dovednostech.

 

5. Kritéria přijímání dětí do mateřské školy a zařazování do tříd


Kritéria pro přijímání dětí do klasických tříd

Děti jsou přijímány do mateřské školy podle vypracovaných kritérií.

Každoročně je vypisován Radou MČ Prahy 2  termín  zápisu dětí do mateřských škol    na Praze 2 pro následující školní rok.  Termín je stanoven ředitelem po dohodě se zřizovatelem.

Mateřská škola před tímto termínem organizuje den otevřených dveří, kdy mají rodiče možnost navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si mateřskou školu      a děti mají možnost si v mateřské škole pohrát.

V průběhu školního roku jsou přijímány děti do max. kapacity mateřské školy. Při přijetí dítěte do mateřské školy vystavuje ředitelka školy rozhodnutí o přijetí do mateřské školy, při odchodu dítěte na žádost rodiče vystavuje rozhodnutí o ukončení docházky   do mateřské školy. Při odchodu do základní školy rozhodnutí nevystavuje, protože děti musí ze zákona po dovršení 6 let (do 31.8. běžného roku) zahájit docházku do základní školy. Pokud ředitelství základní školy vystaví odklad školní docházky, ředitelka založí odklad do dokumentace školy a dítě přijme.

Přesná kritéria pro daný školní rok jsou uvedena na webových stránkách MŠ

 

Kritéria pro přijímání dětí do speciální logopedické třídy

Mateřská škola přijímá do speciální logopedické třídy děti, které jsou navrhovány speciálním logopedem pí. PaedDr. Milenou Vránovou, která s mateřskou školou úzce spolupracuje. Děti, které jsou v péči jiného logopeda nejsou do třídy přijímány, protože by mohlo docházet k rozdílným přístupům při speciální práci s dítětem. Další doporučení vystavuje psychologicko - pedagogická poradna nebo speciální pedagogické centrum. Třída je naplňována do počtu 13 dětí.

 

Kritéria pro přijímání dětí do 4. třídy, kde se děti vzdělávají v anglickém a českém jazyce

Do třídy jsou přednostně přijímány děti v posledním roce předškolního vzdělávání.

Při rozhodování o zařazení dítěte ředitelka spolupracuje s rodiči, klinickým logopedem     a učitelem, který měl dítě ve třídě v minulém školním roce a v případě potřeby                s psychologem. 

 

Kritéria pro přijímání dětí s odkladem školní docházky

Děti, které mají odklad školní docházky (nutno doložit kopií rozhodnutí ředitele základní školy, který odklad povolil) jsou přijímány do třetí a speciální třídy pro děti s vadami řeči, kde s nimi učitel pracuje podle individuálního plánu, nebo do anglické třídy po pečlivém zvážení důvodů odkladu školní docházky.

 

6. Vzdělávání dětí v  mateřské škole


6.1. Charakteristika vzdělávacího programu


Předškolní vzdělávání je pevně zakotveno v systému celoživotního vzdělávání a tvoří jeho počáteční stupeň.

Za základ vzdělávání je v mateřské škole přijat osobnostně orientovaný model, který prosazuje integrované vzdělávání probíhající na základě prožitkového a kooperativního učení. Hlavní  důraz je kladem na to, aby se dítě cítilo v mateřské škole spokojené          a v bezpečí. Každému dítěti dáváme šanci, aby se všestranně rozvíjelo s ohledem         na jeho osobní schopnosti a možnosti.     

Program akceptuje individuální vývojový stupeň každého dítěte, na kterém je založen rozvoj a vzdělávání každého dítěte, tak aby byly uspokojovány jeho potřeby.

Výchova a vzdělávání jsou postaveny na individuálním získávání klíčových kompetencí. Úroveň kompetence je podřizována možnostem každého dítěte  Důraz je kladen          na zpětnou vazbu, zda získané kompetence je dítě schopno využívat a uplatňovat         v běžném životě a v dalším vzdělávání.

Vzdělávání je uskutečňováno prostřednictvím vzdělávacích cílů, dostupných podmínek    v mateřské škole a obsahu výchovně vzdělávací práce a jejich výsledků.

Významné místo ve výchovně vzdělávacím procesu zaujímají hodnoty, protože pro multikulturní společnost, ve které budou děti v budoucnu žít, bude vyznávání hodnot velice důležité.

Hodnoty se vytvářejí v rámci socializačního procesu již od narození dítěte. Dítě přichází do mateřské školy již s danými hodnotami ze společnosti, ve které žije. Je důležité znát normy hodnot naší společnosti a hodnoty dětí a seznamovat s nimi děti navzájem. Naučit je vnímat rozdíly a nevystavovat děti díky neporozumění posměchu. Je důležité pomoci dětem poznat lépe sama sebe, rozvíjet jejich sebedůvěru a prohlubovat zájmy    o potřeby druhých.

Učení uskutečňujeme co nejvíce na základě prožitků a zkušeností. Dítě se učí z vlastní aktivity prostřednictvím činností, manipulací a experimentů.

Při vzdělávání dětí máme na mysli určité zásady, které se musí dodržovat: cílevědomost, promyšlenost práce a plánovitost. Učitelé kladou důraz na všechny činnosti a situace      v mateřské škole, protože dítě se učí za všech okolností a nejenom  při plánované         a řízené činnosti.

Jednotlivé třídy nežijí odděleně. Děti si nacházejí přátele v jiných třídách v průběhu ranního scházení, v době vycházek na školní zahradě, při odpoledních aktivitách,          při kroužcích, při návštěvě bazénu, při odpoledních aktivitách, kdy jsou děti spojeny,     při divadelních představeních v mateřské škole a na výletech.

Mateřská škola spolupracuje se základními školami na Praze 2 a 3, protože přechod dětí z mateřské školy do základní je velice důležité životní období a na způsobu transformace dítěte do základní školy a pečlivém výběru základní školy dítěti „na míru“ se odvíjí jeho další zařazení do společnosti, získání jeho sebedůvěry a odpovědnosti pro další život      a vzdělávání. 

Každá třída má vypracovaný vlastní třídní program, který je v souladu se školním vzdělávacím plánem a vychází z něho.

Plán vychází z analýzy třídy a je převzat z jednotlivých integrovaných bloků                 ze školníhovzdělávacího plánu. Jednotlivé integrované bloky není třeba plnit posloupně, ale s přihlédnutím k podmínkám. Jsou to pracovní plány učitelů, které jsou vytvářeny, respektive dotvářeny postupně.

 

6.2. Formy, metody práce a vzdělávání v  mateřské škole


Vzdělávání je uskutečňováno formou integrovaného vzdělávání, kdy se rozvíjí celá osobnost dítěte a kdy se dítěti umožňuje, aby si vytvářelo reálný obraz světa. Cíle vycházejí od dítěte.  V mateřské škole jsou vypracovány integrované tematické bloky, které jsou naplňovány na základě prožitkového učení, učení hrou a činnostmi. Uskutečňují se při spontánních i řízených činnostech, formou relaxační i odpočinkovou.

Obsah předškolního vzdělávání je zaměřený na vnímání a porozumění živé i neživé přírodě. Děti jsou seznamovány s tím, že jak živá, tak neživá příroda mají své zákonitosti, své cykly. A to samozřejmě nejen u nás, ale na celém světě.


Práce se vzdělávací nabídkou (s tématickými celky)

Integrované bloky v ŠVP jsou vypracované na základě rámcových a specifických cílů. Rámcovými cíli určujeme hlavní orientaci vzdělávání a to tak, že naplňujeme tři hlavní rámcové cíle - rozvoj, hodnoty postoj v každé činnosti i v každém integrovaném bloku . Směřujeme k rozvíjení dítěte  a jeho schopnosti učení, k osvojování si základů hodnot na nichž je založena společnost a seznamujeme děti s hodnotami jiných kultur, k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Vytváříme podmínky, aby dítě získávalo elementární základy klíčových kompetencí tím, že vedeme děti k rozvoji jednotlivých dovednos

Učitelé  realizují jednotlivá témata podle možností, potřeb dětí, přírodních podmínek.

Každá třída má vytvořený orientační plán aktivit a činností jednotlivých integrovaných bloků, které si postupně doplňuje podle vzdělávacích výsledků dětí (postupně získaných dovedností) – viz třídní vzdělávací programy.

Při zpracování integrovaných bloků počítáme i s nahodilými situacemi a plánovanými akcemi školy (příloha plán akcí mateřské školy).

Integrované bloky jsou rozvrženy do 10 témat přibližně každý měsíc jedno téma.   

 

6.3. Integrované bloky

"Se zvířátky celý rok"


Září – Vítáme vás ve školce


Orientační témata:
Noví kamarádi
Kdo jsi ty a kdo jsem já
Díváme se kolem sebe
Hladáme a poznáváme


Charakteristika části integrovaného bloku:
V měsíci září se budou děti seznamovat nejen s prostředím mateřské školy a jejím okolím, prostředím třídy, ale především se svými novými kamarády. Budou vytvářena společná pravidla v rámci chování mezi dětmi i v rámci společenského chování.


Cíle integrovaného bloku:
Podpora komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních).
Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,…).
Ochrana osobního soukromí a bezpečí.
Seznamování s pravidly.
Vytváření a posilování sebeobslužných návyků.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Hry zaměřené na poznávání sociálního prostředí (aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci)

Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

Komunikační hry podporující sbližování dětí

Lokomoční činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení)

Manipulační činnosti (dbát na úklid hraček na své místo)

Sebeobslužné činnosti

Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

Přirozené i zprostředkovné poznávání blízkého okolí MŠ


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými

Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším            a rozpozná nevhodné chování

Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

Spoluvytváří společné soužití mezi vrstevníky


Říjen – Vlašťovičko, leť!


Orientační témata:
Zamáváme ptáčkům
Podzimní radovánky
Barvy podzimu
Foukej, foukej větříčku


Charakteristika části integrovaného bloku:
Tento integrovaný blok bude ve znamení změn, které budeme s dětmi pozorovat           a hledat vzájemné souvislosti a návaznosti v koloběhu ročního běhu. Jedná se o velké  změny v přírodě, které můžeme pozorovat v okolí kolem nás. Povíme si proč jsou tyto změny typické pro naši zem, jak to vypadá i v jiných zemí, proč se pravidelně opakují.


Cíle integrovaného bloku:
Seznamování s přírodním prostředím, jeho vývoji a neustálých změnách.
Seznamování s živou a neživou přírodou, jevy a ději, které ji charakterizují.
Vytváření zdravých životních návyků a postojů, které dávají základ zdravému životnímu stylu.
Podpora a posilování přirozených poznávacích citů (zájem, radost z objevování, experimentování,..).
Podporování kooperativních dovedností dětí.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

     Přímé pozorování přírodních jevů, změn a proměnlivost počasí

     Hry se slovy, vyprávění podle skutečnosti, s obrazovým materiálem, prohlížení knih, poslech

     Estetické a tvůrčí aktivity (využití přírodnin)

     Pěstitelské a chovatelské činnosti (činnosti zaměřené k péči o zahradu)

     Cvičení zrakové paměti

     Zdravotně zaměřené činnosti


     Klíčové kompetence:

     Dítě ukončující předškolní vzdělávání má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách

     Řeší problémy na které stačí

     Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá ke komunikaci s okolím

     Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

     Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije a uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a může jej ovlivnit Listopad – Kde spinkají zvířátka


Orientační témata:
Postýlky pro zvířátka
Když sluníčko nehřeje
My se zimy nebojíme


Charakteristika části integrovaného bloku:
V tomto bloku se zaměříme na další změny, které nám završují jedno celé roční období (opět se nám tyto změny projevují v počasí a v jevech přírody např. úplné opadaní listí, dále v typických činnostech a změnách přírodního prostředí – les, park, pole,..). V rámci přírodního spektra se zaměříme na zvířecí říši, která se pomalu ukládá k zimnímu spánku.


Cíle integrovaného bloku:
Seznamování a postupné prohlubování vědomostí o živé a neživé přírodě (zvířata, les,..).

Vytváření a posilování pozitivního vztahu k přírodnímu prostředí, vytváření postojů v rámci ochrany přírody a životního prostředí.

Pochopení vlivu lidské činnosti na přírodní prostředí.

Osvojování poznatků a dovedností, které jsou potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí – ochrana dítěte před nebezpečnými vlivy.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Konstruktivní a grafické činnosti

Komentování zážitků a aktivit

Přímé pozorování změn v přírodě

Konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, porovnávání)

Hry vyžadující vůli a vytrvalost

Kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách

Výtvarné, hudební, hudebně pohybové činnosti podněcující rozvoj tvořivosti, estetického vnímání a vyjadřování

Pozorování stavu životního prostředí

Lokomoční činnosti


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje

Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů

Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci

Spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla

Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodmotami a normami, i co je s nimi v rozporu

 

Prosinec – Nejkrásnější měsíc v roce


Orientační témata:
Mikuláš a čert
Vánoční besídka
Až přijde Ježíšek


Charakteristika části integrovaného bloku:
V tomto bloku se zaměříme na nové roční období, které postupně nastávalo a přineslo   s sebou nové jevy a děje (sníh, zima, led,….). Povíme si také o tradicích a zvycích, jež se vztahují k měsíci prosinec ( Mikuláš a čert, vánoční trhy, vánoční svátky, konec roku,..). Budeme vyrábět také dárky pro své blízké a povíme si o významu vztahů nejen k rodině a blízkým, ale i k prostředí, ve kterém se nacházíme (zdobení třídy a školy).


Cíle integrovaného bloku:
Seznamování s pojmy kultura, tradice a zvyky, jejich vnímání a spolupodílení (v prostředí třídy, doma,…).

Podporování interaktivních a komunikativních dovedností.

Uvědomování rozmanitosti lidských přístupů a názorů, zdravě prosazovat a uplatňovat názor svůj, aktivně se podílet a začleňovat do společných činností.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Hudební a hudebně pohybové činnosti

Přednes, recitace, dramatizace

Samostatný slovní projev na určité téma

Hra a činnosti zaměřené na podporu tvořivosti, představivosti a fantazie

Činnosti zajišťující pohodu ve třídě

Společná setkávání, povídání

Přípravy společných zábav a slavností

Seznamování se s lidovou slovesností, kulturními tradicemi a zvyky

Pozorování a sledování objektů a dějů z nejbližšího okolí

 

Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něj děje, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní nejen za úspěch, ale také za snahu

Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

Dokáže se prosadit ve skupině, ale i podřídit, v bězných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku

Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá


Leden – Paní zima je tu


Orientační témata:
Zimní sporty a radovánky
Zvířátka v zimě
Bílá zima


Charakteristika části integrovaného bloku:
V novém roce se společně přivítáme, ohlédneme se za vánočními svátky, povíme si jak jsme je prožili a připravíme se na Tři krále. Věnovat se budeme také zimě a činnostem, které ji charakterizují.


Cíle integrovaného bloku: 
Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností jak receptivních (vnímání, naslouchání a porozumění) tak produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování).

Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti.

Rozvíjení a podpora pohybových schopností a dovedností v oblastech hrubé i jemné motoriky.

Osvojování poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjení zájmu         o učení a získávání vědomostí.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Sezónní činnosti (lokomoční činnosti)

Činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků o zdraví a pohybových aktivitách

Sluchové a rytmické hry

Přímé pozorování přírodních jevů (experiment)

Kladení otázek a hledání odpovědí

Přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

Příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

Rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také se dokáže přizpůsobit daným okolnostem


Únor – Kamarádi zvířátka


Orientační témata:
Masopustní veselí - Skákej, medvěde!
Pějme píseň do kola
Zvířátka a lidé
Pečujeme o zdraví


Charakteristika části integrovaného bloku:
Další měsíc bude plný veselí, masek, tradic a zvyků. Čeká nás masopust, se kterým      se seznámíme pomocí obrázků, knih, vyprávění a nakonec si ho prožijeme v prostředí mateřské školy s kamarády.


Cíle integrovaného bloku:
Podporování tvůrčích činností (hudebních, výtvarných, dramatických, pohybových,…), jejich využití k vlastnímu vyjádření.

Posilování estetického cítění a upevňování pozitivních postojů ke kulturnímu dědictví.

Osvojování si věku přiměřených praktických dovedností, manipulační činnosti                 a jednoduché úkony s různými pomůckami a materiálem.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Manipulační činnosti s materiálem (keramická hlína)

Hudební a hudebně pohybové činnosti

Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry

Hry ke cvičení paměti

Přípravy společných zábav a slavností

Výtvarné činnosti podněcující rozvoj tvořivosti a tříbení vkusu

Seznamování s kulturními tradicemi a zvyky

Prohlížení encyklopedií

Tematické hry zaměřené k ochraně zdraví, bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

Lokomoční činnosti


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu

Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim naučit

Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích

Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých


 

Březen – Zvířátka se probouzí


Orientační témata:
Tajemství knížek
Bečím, mečím, kokrhám
Hody, hody doprovody


Charakteristika části integrovaného bloku:
Pomalu nastalo další roční období, které s sebou přináší další nové změny v přírodním koloběhu. Čeká nás další seznamování a pozorování všeho co se kolem nás děje. Připravíme se také na svátky jara.


Cíle integrovaného bloku:
Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, k učení, podpora zájmu o něj.

Rozvíjení poznatků, schopností a dovedností, které umožňují vyjádřit pocity, dojmy       a prožitky.

Podporování vlastního zkoumání a pozorování, vnímání všemi smysly.

Posilování vztahu ke kulturním tradicím.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Lokomoční a jiné činnosti

Jednoduché úkony s pomůckami, materiálem

Společné diskuze a vyprávění zážitků

Poslech čtených pohádek a vyprávění toho, co dítě slyšelo

Motivovaná manipulace s předměty

Činnosti umožňující samostatné vystupování a rozhodování

Estetické a tvůrčí aktivity

Skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílejí na činnosti i na jejich výsledcích

Setkávání s dramatickým učením mimo školu

Práce s literaturou (prohlížení, popis)


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje

Chápe, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou

Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj vlastní názor a vyjádřit jej

Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 

Duben – Svět kolem nás


Orientační témata:
Země a vesmír
Zvířátka ve světě a u nás
Čáry a kouzla


Charakteristika části integrovaného bloku:
Nastává měsíc čar a kouzel, který nám pomůže projít světem dobrých i zlých pohádkových bytostí. Povíme si o tom, jací lidé jsou, jaké vlastnosti se nám líbí a nelíbí. Nakonec si oslavíme svátek čarodějnic.


Cíle integrovaného bloku:
Seznamování s charakteristikou kladných a záporných lidských vlastností.

Seznamování s mravními hodnotami.

Podporování pozitivního sebepojetí, podporování sebedůvěry a citů ve vztahu k sobě     a svému okolí.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji, náčiním

Individuální a skupinová konverzace

Grafické napodobování symbolů, tvarů a číslic

Přímé pozorování přírodních jevů

Experimenty

Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance) a mravní hodnoty (dobro, zlo, upřímnost)

Příprava společných zábav (Čarodějnický rej)

Práce s obrazovým materiálem, encyklopedií (téma vesmír)


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání se orientuje v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů

Rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

Zajíma se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění


 

Květen – Já a naše rodina


Orientační témata:
To je máma, to je táta
Maminka má svátek
Na rozkvetlé louce


Charakteristika části integrovaného bloku:
V tomto bloku se zaměříme na naši rodinu, jak funguje a jak vypadá. Budeme si povídat o vztazích mezi všemi členy a povinnostmi, které se nás týkají. Připravíme si dáreček    na oslavu svátku matek. Přitom nezapomene stále sledovat změny kolem nás.


Cíle integrovaného bloku:
Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.

Vytváření povědomí o sounáležitosti s lidmi, zaměření se na city a projevy (co se nám líbí a nelíbí,…).

Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Lokomoční a jiné činnosti (koloběžky, průlezky, míčové hry)

Samostatný slovní projev na určité téma

Přednes, dramatizace, recitace a zpěv

Námětové hry a činnosti

Sledování pohádek a příběhů, obohacující citový život dítěte

Hry na téma rodiny a přátelství

Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému

Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi

Příležitosti poznávat hodnotu věcí a lidské práce

Sledování skutečných jevů z nejbližšího okolí


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost, podnikavost, jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 


Červen – Léto je tu


Orientační témata:
Co má očka vidí
Sluníčko nás hřeje                                                                                                 Co jezdí, co léta

Co už umíme  


Charakteristika části integrovaného bloku:

V posledním měsíci školního roku nás čeká opakování znalostí a dovedností, které jsme si postupně osvojovali. Užijeme si výlety do širšího okolí i loučení se školáky a můžeme vykročit vstříc letním měsícům a prázdninám.


Cíle integrovaného bloku:
Prohlubování a podporování sebeovládání, podporování postojů v rámci přizpůsobování  a respektu k autoritě.

Podporování základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností.

Orientační témata jsou variabilní a jejich případné změny reflektují aktuální situaci            a potřeby dětí.


Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

Zdravotně zaměřené činnosti

Hry se slovy, slovní hádanky

Sledování divadelního představení

Ekohry, chovatelské činnosti

Námětové hry a činnosti

Práce s knihou, obrazovým materiálem

Výlety do okolí, přirozené poznávání přírody

Společné aktivity nejrůznějšího zaměření

Podpora dětských přátelství

Vytváření kulturního a sociálně pohodového prostředí

Seznamování s kulturou místa a prostředí, ve kterém dítě žije

Činnosti zaměřené na pozorování v čem se lidé liší a v čem jsou si podobní (vlastnosti, rozdíly, rasy,…)


Klíčové kompetence:

Dítě ukončující předškolní vzdělávání při zadané práci dokončí, co započalo

Hledá různé možnosti a varianty, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni mají stejnou hodnotu6.4. Doplňující programy a projekty, další aktivity


Nabídka kroužků:
Angličtina v pohybu -  pondělí 15:00-15:45
Jóga pro děti - úterý 15:00-15:45 a 15:45-16:30                                                                        Divadelní a dramatický kroužek - středa 15:00-15:45                                       Flétnička - středa 15:00-15:45

Kroužek Netradičních výtvarných dílen - čtvrtek 15:00-15:45


V rámci tříd probíhá souběžně s výchovně-vzdělávacím programem keramika                 a předplavecká výchova (každé úterý od 10.30 do 11.15).

Ve speciální třídě pro děti s vadami řeči probíhá vždy ve čtvrtek individuální logopedie     s klinickou logopedkou PaedDr. Milenou Vránovou.

Všechny třídy se účastní akcí mateřské školy (viz. příloha) a dalších programů dle aktuální nabídky.


Škola je zpojena do projektů:

Projekt ZV 2017 - MŠ Šumavská, Praha 2

Šablony pro MŠ Šumavská 37                                                                       Registrační číslo projektu: C2.02.3.68/0.0/0.0/16 023/000719                        Spolufinancování EU                                                                                      Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ.                                                                                                 Evropská unie                                                                                              Evropské strukturální fondy                                                                                             OP Výzkum a, vývoj a vzdělávání

Projekt České obce sokolské - "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

 

7. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí


   7.1. Metody využívané při hodnocení

   7.2. Oblasti sledované při sebehodnotící činnosti školy

   7.3. Sebehodnocení v práci školy


Hodnocení se řídí rámcovými požadavky, které jsou dány v závazném programu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Bude se však přihlížet  k podmínkám, situacím a jevům, které jsou charakteristické pro mateřskou školu.

Hodnocení bude probíhat ve dvou základních úrovních -   na úrovni třídy a na úrovni školy.

Na hodnocení se budou  podílet všichni zaměstnanci školy v rámci jejich kompetencí.


7.1. Metody využívané při hodnocení

-         přímá komunikace mezi zúčastněnými lidmi -
          pedagogické a provozní porady, každodenní rozhovory
-         pozorování - průběžně
-         hospitace – 2x do roka
-         rozhovor - průběžně
-         diskuse - průběžně
-         provozní a pedagogické porady – dle harmonogramu -
          pedagogické porady pravidelně každý druhý měsíc, provozní
          porady pravidelně 4x do roka, jinak dle potřeby
-         analýza dokumentů - dle potřeby
-         analýza portfolia dítěte – ředitelka při hospitační činnosti
          na třídách, učitelky průběžně, nejdéle po ukončení  pololetí
-         dotazník – 1-2x do roka
-         anketa – dle potřeby
-         záznamové a hodnotící listy

 

7.2. Oblasti sledované při sebehodnotící činnosti školy


      7.2.1. Podmínky předškolního vzdělávání – (vyhodnocovány průběžně
                 na pedagogických poradách a  2x ročně  formou dotazníku

      7.2.1.1. Věcné (materiální podmínky) – hodnocení na úrovni školy

      7.2.1.2. Životospráva

      7.2.1.3. Organizační podmínky - hodnocení na úrovni školy

      7.2.1.4. Psychosociální podmínky

      7.2.1.5. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery - hodnocení na úrovni školy

      7.2.1.6. Řízení školy včetně kvality personální práce a dalšího vzdělávání
                   pedagogů – na úrovni mateřské školy

      7.2.2. Průběh vzdělávání

      7.2.3. Výsledky vzdělávání - úroveň výsledků práce školy, zejména
                vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
               (vyhodnocovány dle použité metody během celého školního roku)

 

 7.3. Sebehodnocení v práci školy


      7.3.1.  Hodnocení na úrovni školy

      7.3.2.  Hodnocení třídního vzdělávacího plánu

      7.3.3.  Výsledky vzdělávání na úrovni třídy – každý pedagog
                 hodnotí svou činnost

      7.3.4.  Sledování rozvoje dítěte

      7.3.5.  Sebehodnocení pedagogů

 

7.3.1. Hodnocení na úrovni školy:


vypracovává ředitelka školy na základě podkladů získaných od učitelů ve třídách             a stává se základem k ročnímu závěrečnému hodnocení a pro vlastní hodnocení školy zpráva zpracována jednou za dva roky.

 

7.3.2. Hodnocení třídního vzdělávacího programu


vypracovávají učitelé na třídě společně na konci každého školního roku

 

7.3.3. Výsledky vzdělávání na úrovni třídy


-         každý učitel hodnotí svoji činnost
-         denní individuální rozhovory o práci a dětech mezi učitelkami ve třídě
-         poznámky, které si učitel zaznamenává průběžně 
           do třídní knihy do sloupce poznámky
-         evaluace tematického bloku po skončení  bloku
-         individuální  hodnocení dětí,  které se zaznamenává do individuálního
          archu dítěte
-         individuální hodnocení dítěte na konci pololetí a konci školního roku
          na základě portfolia dítěte a individuálního archu, se kterým jsou
          ústně seznámeny rodiče.


7.3.4. Sledování rozvoje dítěte


-         se zaznamenává do individuálního archu  dítěte

-         se provádí na konci pololetí a konci školního roku na základě portfolia
          dítěte a individuálního archu, se kterým jsou ústně seznámeny rodiče.

 

8. Pedagogické a provozní porady


Pedagogické porady se uskutečňují jednou za dva měsíce.

Na pedagogických poradách se učitelé seznamují navzájem s novými poznatky              a  zkušenostmi, které získávají  na vzdělávání nebo samostudiem.

Každé poradě předchází zveřejnění programu porady a možnost den předem doplnit program o další body. Na začátku porady je provedena kontrola plnění závěrů z porady předcházející.

Součástí obsahu  porad jsou vždy aktuální problémy, které je třeba vyřešit nebo potřeba dohodnout se na určitých postupech či změnách v průběhu provozu školy, dále řešení nedostatků zjištěných ředitelkou školy při kontrolní a řídící činnosti, atd., eventuálně řešení stížností rodičů.

2 x do roka svolá ředitelka školy poradu s kuchařkami spolu s hospodářkou školy- ekonomkou.

Iniciovat svolání pedagogické či provozní porady může kdokoliv ze zaměstnanců            po poradě s ředitelkou školy.

Z každé porady je  pořízen zápis. Dle potřeby mohou být svolány mimořádné nebo bleskové porady.

 

Bc. Jana Dvořáková
ředitelka

Fakturační a dodací adresa:

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37
Šumavská 920/37
120 00 Praha 2
IČ 70891061
DIČ CZ70891061
Tel : +420 224253210


Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz