Motto školy - Chceme, abychom        si všichni rozuměli a porozuměli
______________________________
Školní vzdělávací program Mateřské školy Šumavská 37, Praha 2 zpracovali:

Bc. J. Dvořáková – ředitelka školy
K. Pařízková – zástupce ředitele
Kolektiv učitelů MŠ

1. 9. 2022

Školní vzdělávací program s výhledem dalších tří let byl aktualizován ředitelkou mateřské školy
ve spolupráci s kolektivem učitelů Mateřské školy, Praha 2 Šumavská 37 a schválen na poradě
dne 29. 8. 2022.

 

"Se zvířátky celý rok"

 

Obsah

1        Identifikační údaje  o mateřské škole. 3

2        Pedagogické záměry. 3

3        Charakteristika školy. 3

4        Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 4

4.1          Věcné (materiální) podmínky školy. 4

4.2          Životospráva. 5

4.3          Psychosociální podmínky. 5

4.4          Organizační chod mateřské školy. 6

4.4.1            Režim dne v mateřské škole. 8

4.5          Řízení mateřské školy. 10

4.6          Personální a pedagogické  zajištění provozu. 11

4.7          Spolupráce mateřské školy s dalšími partnery a subjekty. 11

4.7.1            Spolupráce s rodiči 11

4.7.2            Spolupráce se základními školami 12

4.7.3            Spolupráce se Základní školou a Střední školou Vinohradská. 12

4.7.4            Spolupráce s ostatními partnery a subjekty. 12

4.8          Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 12

4.9          Podmínky vzdělávání dětí nadaných

4.10          Podmínky vzdělávání dětí s OMJ  

5        Kritéria přijímání dětí do mateřské školy a zařazování do tříd. 13

5.1          Kritéria pro přijímání dětí do klasických tříd. 13

5.2          Kritéria pro přijímání dětí do speciální logopedické třídy. 13

5.3          Kritéria pro přijímání dětí do 4. třídy, kde se děti vzdělávají v anglickém a českém jazyce. 14

5.4          Kritéria pro přijímání dětí s odkladem školní docházky. 14

6        Vzdělávání dětí v  mateřské škole. 14

6.1          Charakteristika vzdělávacího programu. 14

6.2          Formy, metody práce a vzdělávání v  mateřské škole. 16

6.3          Integrované bloky. 17

6.4          Doplňující programy a projekty, další aktivity. 28

7        Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí 28

7.1          Metody využívané při hodnocení 28

7.2          Oblasti sledované při sebehodnotící činnosti školy. 29

7.3          Sebehodnocení v práci školy. 29

7.3.1            Hodnocení na úrovni školy: 29

7.3.2            Hodnocení třídního vzdělávacího programu. 29

7.3.3            Výsledky vzdělávání na úrovni třídy. 29

7.3.4            Sledování rozvoje dítěte. 30

8        Pedagogické a provozní rady. 30

 

1         Identifikační údaje  o mateřské škole

 

Název školy: Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37

Sídlo školy: Šumavská 920/37, Praha 2

Telefon: 224 253 210, 224 252 615

                     777 343 877, 773 243 877

        E-mail: skolka@sumavska37.cz

        Webové stránky: www.sumavska37.cz

        Zřizovatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20

        IČO: 70 89 10 61

Ředitel školy: Bc. Jana Dvořáková

 

2         Pedagogické záměry

 

A.         Seznamujeme děti prostřednictvím pohádky a přírody kolem nás se     světem, ve kterém žijeme a světem našich kamarádů

B.         Učíme děti správně mluvit

C.         Chceme, abychom se všichni dorozuměli

 

3         Charakteristika školy

 

-         okolí mateřské školy
-         kategorizace velikosti mateřské školy
-         popis tříd
-         popis dalších využívaných prostor v budově
-         popis zahrady mateřské školy

 

Mateřská škola je umístěna v přízemí staré budovy na pražských Vinohradech,
ve které je již více než sto let provozováno zařízení pro předškolní děti.

Oblast Vinohrad, kde je budova umístěna, je nedaleko náměstí  Míru a na hranici Vinohrad
a Žižkova.  Pod okny mateřské školy je jednosměrná komunikace. Z oken mateřské  školy
je z jedné strany výhled do Čechových sadů, z druhé do Slezské ulice      a ze třetí na rušnou komunikaci na Vinohradské třídě.

Budova patří Magistrátu hl. města Prahy a správou budovy je pověřen ředitel Základní školy a Střední školy Vinohradské. V budově jsou umístěny další dva právní subjekty - Dům dětí
a mládeže Prahy 2 a Základní umělecká škola.

 

Mateřská škola má zřízenou vlastní kuchyň s vlastním zázemím. 

V jídelně se střídají postupně čtyři třídy, děti z 1. třídy ve věku 3 - 4 roky se stravují
ve třídě.

 

Mateřská škola spolupracuje se Základní školou a Střední školou Vinohradská (více kap. 3.8.) a ZŠ Sázavská.

 

Pro pohybové aktivity si pronajímá tělocvičnu školy. Každá třída (mimo první třídu) má vyhrazený jeden den v týdnu, kdy navštěvuje tělocvičnu, děti mají možnost využívat tělocvičnu k řízeným pohybovým aktivitám za využití tělocvičného nářadí a náčiní.   

 

Součástí MŠ je vlastní zahrada, která prošla o prázdninách šk.r. 2019/2020 celkovou rekonstrukcí. Zahrada byla zatravněna, pokryta dopadovými plochami a chodníčky a obohacena o nová pískoviště a herní prvky. Byly vysazeny nové keře a květiny. Celou rekonstrukci hradila MČ Prahy 2. V roce 2021 je ještě plánovaná výměna starého oplocení za zcela nové.

 

Děti při pobytu venku využívají též městské hřiště U Vodárny, Riegrovy Sady nebo poznávají blízké okolí školy – parky, budovy apod.


4         Podmínky a organizace předškolního vzdělávání

4.1       Věcné (materiální) podmínky školy

Po jmenování nové ředitelky školy v roce 2012 pokračuje trend  modernizace mateřské školy a zlepšování věcných (materiálních) podmínek školy tak, aby byly v souladu s příslušnými právními normami.

Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy Základní školy a Střední školy Vinohradská.
Má dostatečně velké prostory. Nesplňuje pouze počet toalet na kapacitu dětí v mateřské škole. Děti z jednotlivých tříd se v prostorách toalet nikdy nestřetávají, takže v daném okamžiku nedochází k převýšení přítomných dětí nad povolenou kapacitu toalet.

Všechny třídy jsou vybaveny čističkami vzduchu. Ve dnech, kdy jsou nepříznivé klimatické podmínky a nemůže být zařazen pobyt dětí venku, jsou čističky celodenně
v provozu.

Prostorové uspořádání tříd je vhodné pro nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí.

 

 

Některé pomůcky, hračky nebo mobilní doplňky jsou obměňovány ve třídách dle domluvy pedagogů - stany,  velké kvádry, tunely či válce, Polikarpova stavebnice, trampolína
a další.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a dalšími doplňky odpovídá počtu dětí ve třídě
a věku dětí.

Škola byla v posledních deseti letech zrekonstruována, je zařízena dle platných zákonů, vyhlášek a prováděcích právních předpisů. Ve třídách byl vyměněn téměř všechen nábytek, obnoveno technické zařízení a třídy byly vybaveny audiovizuálními prostředky. Ve 3., 4. a 5. třídě je k dispozici počítač s výukovými programy. Ve 2. třídě nově Interaktivní projektor.

Podle možností je průběžně obnovováno a doplňováno. 

Nový nábytek ve třídách je funkční, odpovídající věku dětí, s otevřenými prostory pro hračky tak, aby je děti dobře viděly, aby jim mohly být k dispozici a aby je mohly samy uklízet.

Nábytek je ve třídách  členěn do hlavního prostoru, kde je umístěna většina didaktických hraček a do koutků, kde mají děti možnost se v klidu a nerušeně věnovat skupinovým hrám (kuchyňský kout, kout pro opraváře, koutek pro pozorování přírody, kout pro tvořivé stavění z velkých stavebnic, domeček pro panenky, počítačový koutek apod.).

Děti mají stanovena pravidla pro využívání hraček a pomůcek.

Výtvarné práce a keramické výrobky dětí tvoří součást výzdoby tříd a interiéru mateřské školy. 

 

4.2       Životospráva

Součástí mateřské školy je školní jídelna s jednou hlavní a dvěma pomocnými kuchařkami, které připravují jídlo pro děti a zaměstnance mateřské školy.

Děti se stravují v mateřské škole 3x denně. Jídelníček je sestavován ve spolupráci vedoucí kuchařky s hospodářkou školy.

Skladba jídelníčku odpovídá zdravé výživě, hospodářka školy kontroluje skladbu jídelníčku
a plnění ukazatelů potravinového koše.

Pití – mírně slazené nápoje – čaj, džus, mléko, ochucená voda mátou, citronem, pomerančem.

Děti nejsou do jídla nuceny, ale zajímavými motivačními prostředky jsou vedeny
k poznání, že konzumace pestré stravy prospívá jejich zdraví. Snažíme se, aby děti jídlo ochutnaly a vážily si práce dospělých, kteří pro ně jídlo připravují.

Pedagogové  spolupracují s rodiči při individuálních stravovacích zvláštnostech dětí.

V mateřské škole je dodržován pitný režim. Děti mají možnost během celého dne pít čaj nebo šťávu, která je k dispozici na stolečku v každé třídě.

 

4.3        Psychosociální podmínky

Zaměstnanci mateřské školy zajišťují dětem pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje přizpůsobit organizaci momentální situaci a zájmu dětí, při vhodném počasí lze aktivity provádět i na školní zahradě.

Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout a relaxovat
v soukromí v klidném koutku

Učitelé respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují a v rámci možností
se je snaží uspokojovat, naslouchají problémům dětí a snaží se je řešit.

Zaměstnanci mateřské školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, jisté a v bezpečí.

Všechny děti mají  stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován.

Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem.

Při činnostech se počítá s aktivní spoluúčastí dítěte.

Učitelé se snaží získat si u dětí přirozenou autoritou respekt. Nenásilnou komunikací
a zájmem o každé dítě je navazován vzájemný pocit důvěry, spolupráce a bezpečí. Pedagogové podporují důvěru dítěte v sebe sama. Rozvíjí v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním.

Pravidla vzájemného chování a komunikace odpovídají pravidlům slušného chování
a učitelé si je vytvářejí ve třídách různou formou společně s dětmi.

Vzhledem k situaci ve školním roce 2019/2020 (pandemie COVID-19) je při výchovně-vzdělávacích činnostech kladen důraz na posilování prosociálního cítění dětí (pomoc druhým v nouzi, zvládání krizových situací apod.) Také je kladen zvýšený důraz na veškerou prevenci – ať už se jedná o patologické jevy nebo právě nemoci apod. V režimu dne se toto projevuje hlavně kladením důrazu na hygienu, větráním tříd, úklidem a také intenzivnějším pobyt venku (pokud to dovoluje počasí).

 

Způsob adaptace dětí na nové prostředí je přizpůsoben podmínkám mateřské školy
a začíná dnem otevřených dveří a končí plynulým zapojením dítěte do kolektivu.

V den otevřených dveří je mateřská škola přístupna pro všechny děti z okolí - mohou shlédnout společně s dětmi z mateřské školy divadelní představení a společně si jít pohrát
na zahradu mateřské školy.

V den zápisu do mateřské školy přijdou děti společně s rodiči, mohou se pohybově vyžít na chodbě mateřské školy - povozit se na skluzavce či vylézt na žebřiny, pozorovat rybičky v akváriu a navštívit třídy.

Odevzdání přihlášky a podpis rozhodnutí je též dobou, kdy si děti zvykají na prostředí mateřské školy nebo navštíví společně s dětmi divadelní představení v mateřské škole, pohrají si ve třídě nebo mají možnost jít si pohrát na zahradu mateřské školy společně
s dětmi z mateřské školy.

První dny školního roku mají rodiče možnost s dětmi pobýt chvíli ve třídě.

Po zkušenostech s adaptací nebyl zaveden celodenní pobyt rodičů ve školce, protože děti, které se již adaptovaly a vidí jiné rodiče ve třídě, bývají zpět plačtivé
a lítostivé. Pokud je to třeba, mají rodiče  možnost si  v době adaptace vyzvednout děti před vycházkou nebo před odpoledním spánkem, a tak jim zkrátit dobu pobytu v mateřské škole.

 

 

4.4       Organizační chod mateřské školy

Mateřská škola je pětitřídní s kapacitou 97 dětí. Tři třídy jsou téměř homogenní, třída
s rozšířeným programem angličtiny je převážně homogenní a speciální logopedická je heterogenní.

 

 

1.třída (max. 23 dětí) -  pro děti 3 - 4 leté, (homogenní),  třída má vlastní sociální zařízení, šatnu a děti se stravují ve třídě.

 

2.třída (max. 20 dětí) - pro děti 4 - 5 leté

 

3.třída (max. 24 dětí) - pro děti 5 - 6 leté

 

4.třída (max. 18 dětí) - pro děti 4,5 - 6leté (homogenní), menší prostor třídy, ve třídě děti cizinců, paní učitelka mluví na děti dvojjazyčně - česky a anglicky.

 

5.třída (max. 13 dětí) - pro děti 3 - 6 leté, (heterogenní), speciální třída pro děti s vadami řeči

 

 

Bližší charakteristika tříd je v třídních vzdělávacích programech – viz. příloha.

 

Vnitřní režim školy je popsán v  Řádu mateřské školy, Praha 2, Šumavská 37 - 
viz.  příloha.

 

Plány akcí, aktivit a doplňkových programů s denním rozvrhem jsou uvedeny
v každoročně aktualizované příloze.

 

Děti se scházejí ráno v jedné určené třídě v rozmezí mezi 7:00-7:30, kde je přijímá jeden učitel, který zajišťuje otevření mateřské školy.

V 7:30 se děti rozcházejí do vlastních tříd nebo jsou přijímány již ve své třídě. Příchod do MŠ je maximálně do 8:30 hod., poté bude MŠ uzavřena.

Po obědě se děti vyzvedávají dle harmonogramu (viz. režim dne) do 13:00 a následně pak až po 15:00 hod.

Po 13:00 jsou děti seskupeny do tří tříd na odpolední odpočinek. V ostatních třídách probíhá program doplňkové předškolní výchovy zaměřený na přípravu na základní školu.

Denní režim jednotlivých tříd je zčásti pevný a zčásti variabilní. Umožňuje reagovat
na individuální možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby.

Každodenní řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány variabilně každý den – před dopolední svačinou nebo před odchodem dětí ven a po odpoledním odpočinku. 

Režim je jednou za týden také obohacen o pravidelné cvičení v  tělocvičně
a keramiku.

Podíl spontánních a řízených denních aktivit bývá vyvážený - děti mají dostatek času
na spontánní hru a snažíme se, aby měly prostor na pokračování ve hře, na dokončení hry.

Aktivity dětí jsou organizovány tak, aby děti měly možnost experimentovat, do společné práce vnášet vlastní poznatky, zkušenosti a aby jim byla dána možnost pracovat vlastním tempem.

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Děti vedeme k respektování přirozené autority pedagoga a k tomu, že není možné vždy prosazovat svůj vlastní názor, že je třeba naučit se respektovat i potřeby
a zájmy celé skupiny třídy a někdy se jim podřídit.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, z prostředí ve kterém děti žijí (mateřská škola uprostřed Prahy) a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám
a možnostem jednotlivých dětí.

Mateřská škola nabízí dětem také nadstandardní aktivity ve formě kroužků (viz. kapitola  5.4.).

Vnitřní režim školy je popsán v Řádu mateřské školy, Praha 2, Šumavská 37 –
viz. příloha.

Plán akcí, aktivit a doplňkových programů s denním rozvrhem je uveden v každoročně aktualizované příloze.

 

4.4.1        Režim dne v mateřské škole

Organizace dne v mateřské škole se řídí režimem dne pro jednotlivé třídy. Striktně je třeba dodržovat odchod dětí do tříd v 7:30, časový rozvrh jídelny (viz. příloha)
a odchody na vycházku v příznivých klimatických podmínkách. Režim tříd je přizpůsobený dle věku a respektuje individuální potřeby dětí.

Dopolední činnosti jsou zaměřeny a spojeny s hrou, výchovně-vzdělávací činností
a pobytem venku. Odpolední činnosti jsou tvořeny odpočinkem na lehátku, hrami
a opakovacími výchovně-vzdělávacími chvilkami. Je sestavena skupina dětí s OŠD
a dětí předškolních, která se krátce účastní odpočinku po dobu 20 minut a  po té se věnují doplňkovému předškolnímu programu (příprava na vstup do ZŠ, preventivní program proti drogovým závislostem, ochrana zdraví před dalšími sociálně-patologickými vlivy formou pohádkových příběhů, Metoda dobrého startu,…).

Pobyt dětí venku se řídí nařízením při nepříznivých klimatických podmínkách, které tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Podmínky bezpečnostní a hygienické jsou upřesněny ve vnitřním řádu školy, který tvoří přílohu tohoto dokumentu


 

 

1. třída

·         spontánní hry, práce ve skupinách                                         7:00/7:30
·         ranní cvičení, hygiena
·         dopolední svačina                                                                 8:30
·         hry, řízená činnost s dětmi
·         příprava na pobyt venku, pobyt venku                                    9:45
·         převlékání, hygiena
·         oběd                                                                                   11:40                                          
·         hygiena, odchod dětí (které jdou po obědě domů), příprava k odpočinku,   odpočinek                                                                                      12:00 - 12:30
·         hygiena, oblékání                                                                  14:15                           
·         odpolední svačina                                                                 14:30                            
·         odpolední zájmová činnost, volné hry                                    do 16:30/17:00

 

2. třída

·         spontánní hry, práce ve skupinách                                         7:00/7:30
·         ranní cvičení, hygiena
·         dopolední svačina                                                                 8:30
·         hry, řízená činnost s dětmi
·         příprava na pobyt venku, pobyt venku                                    9:45
·         převlékání, hygiena
·         oběd                                                                                   11:40                                          
·         hygiena, odchod dětí (které jdou po obědě domů) , příprava na odpočinek, odpočinek   

                                                                                                     12:00 - 12:30                                                                                                                                                                                                                 
·         hygiena, oblékání                                                                   14:15
·         odpolední svačina                                                                   14:30
·         odpolední zájmová činnost, volné hry                                      do 16:30/17:00

 

3. třída

·        spontánní hry, práce ve skupinách                                           7:00/7:30
·        ranní cvičení, hygiena
·        dopolední svačina                                                                  8:45
·        hry, řízená činnost s dětmi
·        příprava na pobyt venku, pobyt venku                                     10:00
·        převlékání, hygiena
·        oběd                                                                                    12:00                                  
·        hygiena, odpočinek/předškolní výchova                                     do 14:30
·        hygiena, oblékání
·        odpolední svačina                                                                    14:15
·        odpolední zájmová činnost, skupinová práce s dětmi                   do 16:30/17:00

 

4. třída

·        spontánní hry, práce ve skupinách                                           7:00/7:30
·        ranní cvičení, hygiena
·        dopolední svačina                                                                    9:15
·        hry, řízená činnost s dětmi
·        příprava na pobyt venku, pobyt venku                                     10:15
·        převlékání, hygiena
·        oběd                                                                                    12:30                                          
·        hygiena, odpočinek/předškolní výchova                                     do 14:15

·        odpolední svačina                                                                   14:45

 

 

 

 

5. třída

·         individuální práce s dětmi dle individuálního plánu, hry           7:00/7:30
·         logopedická rozcvička, hygiena
·         dopolední svačina                                                              9:00
·         hry, řízená činnost s dětmi
·         příprava na pobyt venku, pobyt venku                                 10:00
·         převlékání, hygiena,
·         oběd                                                                                 12:00
·         hygiena, odpočinek/předškolní výchova                                 do 14:15

 

 

4.5       Řízení mateřské školy

Ředitelka školy preferuje demokratický způsob řízení za spoluúčasti celého kolektivu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

Je vytvořen informační systém, který zajišťuje informovanost všech pracovníků mateřské školy (informace jsou zapisovány  do sešitu ve sborovně a zaměstnanci  podpisem potvrdí,
že byli informováni).

O pobytu ředitelky mimo mateřskou školu je informována zástupkyně školy.

Ředitelka školy vyhodnocuje průběžně práci zaměstnanců a pozitivně je motivuje - Kritéria přidělování odměn a osobního ohodnocení  (viz. vnitřní příloha).

Školní vzdělávací plán je vypracováván  za spolupráce ředitelky mateřské školy s ostatními členy kolektivu.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny oblasti chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy
a se subjekty, které jsou popsány níže.  

 

4.6       Personální a pedagogické  zajištění provozu

V mateřské škole pracuje čtrnáct zaměstnanců - tři kuchařky, školnice, uklízečka, hospodářka - ekonom a osm učitelů včetně ředitelky školy, které mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Věkový průměr činí 48 let.

Učitelský sbor funguje na základě vytvořených pravidel daných platnými předpisy
a vyhláškami.

Učitelé se dle dostupných finančních možností vzdělávají nebo je využívána forma sebevzdělávání pomocí odborné literatury, odborných časopisů nebo odborných webových stránek.

Odborné  služby jsou zajišťovány ve spolupráci s   odborníky   a specializovanými pracovišti (Pedagogicko-psychologická poradna a   Speciální pedagogické centrum, Vinohradská 54, Praha 2).

 

MŠ úzce spolupracuje    s klinickou logopedkou PaedDr. Milenou Vránovou, která pracuje každý čtvrtek dopoledne v mateřské škole. Individuálně pracuje  s jednotlivými  dětmi a připravuje společně s učitelkou pro  děti   individuální program pro následující týden.

 

4.7       Spolupráce mateřské školy s dalšími partnery a subjekty

   4.7.1. Spolupráce s rodiči

   4.7.2. Spolupráce se základními školami

   4.7.3. Spolupráce se Základní školou a Střední školou Vinohradská

   4.7.4. Spolupráce s ostatními partnery a subjekty

 

4.7.1        Spolupráce s rodiči

Spolupráce ředitelky školy a pedagogických pracovníků s rodiči probíhá v několika rovinách.

Ředitelka školy má vyhrazené konzultační hodiny pro rodiče, ve kterých se dle potřeby   s rodiči schází a pomáhá jim při řešení problémů s jejich dětmi poradenskou činností založenou na jejích profesních vědomostech a zkušenostech nebo jim pomáhá nalézt vhodné odborníky, kteří by jim s problémy pomohli.

Učitelé spolupracují s rodiči při neformálních rozhovorech, při hodnocení práce dětí a jejich chování a prožívání v mateřské škole každodenně nebo v případě potřeby.

Při mateřské škole pracuje Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Praha 2, Šumavská 37, které je zaregistrováno pod Ministerstvem vnitra České republiky a má vlastní stanovy.  

Do výboru je voleno 5 zástupců (zástupci za jednotlivé třídy, z jejichž řad se volí předsedkyně a pokladní). Ti spolupracují s ředitelkou mateřské školy, vypracovávají společný plán práce pro příslušný školní rok a 3x do roka se scházejí na pravidelných schůzkách a je-li  třeba
i na mimořádných.

 

4.7.2        Spolupráce se základními školami

Mateřská škola spolupracuje se základními školami v okolí na Praze 2, ale i na Praze 3, protože leží téměř na hranici čtvrtí Praha 2 a Praha 3 – Základní škola Slovenská, Londýnská, Kladská, Na Smetance a Základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3. Se Základní školou Sázavská byla navázána spolupráce ohledně návaznosti anglické třídy v mateřské škole s přechodem do anglické třídy ve škole základní.

4.7.3        Spolupráce se Základní školou a Střední školou Vinohradská

Spolupráce vychází z dlouholeté tradice - škola zapůjčuje mateřské škole tělocvičnu a zve pravidelně děti z mateřské školy společně s učiteli na představení dětí  a vánoční  
a velikonoční výstavy.

 

4.7.4        Spolupráce s ostatními partnery a subjekty

Mateřská škola spolupracuje se Základní uměleckou školou, Slezská 21, Praha 2 – děti     z mateřské školy jsou pravidelně zvány na výchovné koncerty, s Domem dětí
a mládeže, Praha 2 - bezplatné zapůjčování auly školy, s místní knihovnou – pořady pro děti, představení knihovny, s Pedagogickou fakultou UK.

Spolupráce se uskutečňuje na základě jednání s řediteli, profesory a představiteli jednotlivých institucí.

 

4.8       Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti s odkladem školní docházky mají vytvořen IVP, kde jsou zaznamenány nedostatky, které je nutno postupným procvičováním odstraňovat.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (logopedie) se na žádost rodičů
a doporučení poradenského centra vzdělávají ve speciální třídě. Učitel v této třídě je vzdělán v oblasti speciální pedagogiky a logopedickou péči zajišťuje klinický logoped. Podpůrná opatření 1.stupně jsou realizována v souladu s vyhláškou č.27/2019 Sb.
a jsou opatřena plánem pedagogické podpory. Pro děti od 2. do 5.stupně je vypracován individuální plán  na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Dětem, které potřebují poskytnutí podpůrných opatření doporučujeme vyšetření ve šk. poradenském zařízení. Na základě doporučení ŠPZ zpracovává MŠ IVP
a žádá o asistenta.

Vzhledem k vysokému procentu dětí, které nehovoří česky (čeština není jejich mateřským jazykem), věnujeme problematice integrace cizinců do činností a dění
v MŠ velkou pozornost. Individuálním přístupem pracujeme na odstranění jazykových bariér. Je na rozhodnutí ředitele, po konzultaci s tř. učitelem a rodiči, zda dítě zařadí do 1. st. podpůrných opatření a je mu vypracován plán pedagogické podpory.

Podmínky vzdělávání dětí dvouletých nejsou v MŠ momentálně dostačující, a tak jsou  
(se svolením zřizovatele) přijímány pouze děti od 3 let dle stanovených kritérií.

 

4.9       Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Nadané děti mají v naší MŠ spoustu příležitostí, během řízených i neřízených činností, své dovednosti rozvíjet. Také mají možnost svoje nadání rozvíjet v kroužcích, které v MŠ probíhají. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání, doporučí MŠ vyšetření v ŠPZ. Pokud toto zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí IVP, postupuje MŠ k jeho realizaci ve spolupráci s tímto zařízením a rodiči. Vzdělávání nadaných dětí probíhá v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb. Jde o vzdělávání dětí, které vykazují ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.


4.10       Podmínky vzdělávání dětí s OMJ

Podle §16 školského zákona, vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají žáci ZŠ               s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka nárok     na podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, délku vzdělávání v ČR či jiná kritéria.

Vyhláška č. 27/2016 mluví o žácích s OMJ jako o "žácích                                   s neznalostí/nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka". Tito žáci jsou tedy považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), od druhého stupně podpůrných opatření výše je nutné doporučení PPP. Podpůrná opatření jsou po doporučení PPP nároková.       S návštěvou PPP musí souhlasit zákonní zástupci, kteří musí své dítě do PPP také doprovodit. 

Dle vyhlášky jsou pak takto vzdělávány děti v posledním roce předškolní výuky.  V MŠ probíhá výuka těchto dětí 2x týdně 30 minut.

 

 

5         Kritéria přijímání dětí do mateřské školy a zařazování do tříd

5.1       Kritéria pro přijímání dětí do klasických tříd

Konkrétní kritéria a termíny zápisů budou s dostatečným předstihem vyvěšeny na web.stránkách a na nástěnkách v MŠ.

Pro děti, které dosáhnou do 31. Srpna daného roku pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září daného roku povinné.

Mateřská škola před tímto termínem organizuje den otevřených dveří, kdy mají rodiče možnost navštívit mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si mateřskou školu a děti mají možnost si v mateřské škole pohrát.

V průběhu školního roku jsou přijímány děti do max. kapacity mateřské školy. Při přijetí dítěte do mateřské školy vystavuje ředitelka školy rozhodnutí o přijetí do mateřské školy, při odchodu dítěte na žádost rodiče vystavuje rozhodnutí o ukončení docházky   do mateřské školy. Při odchodu do základní školy rozhodnutí nevystavuje, protože děti musí ze zákona po dovršení 6 let (do 31.8. běžného roku) zahájit docházku do základní školy. Pokud ředitelství základní školy vystaví odklad školní docházky, ředitelka založí odklad do dokumentace školy
a dítě přijme. 

5.2       Kritéria pro přijímání dětí do speciální logopedické třídy

Mateřská škola přijímá do speciální logopedické třídy děti, které jsou navrhovány speciálním logopedem pí. PaedDr. Milenou Vránovou, která s mateřskou školou úzce spolupracuje. Děti, které jsou v péči jiného logopeda, nejsou do třídy přijímány, protože by mohlo docházet k rozdílným přístupům při speciální práci s dítětem. Další doporučení vystavuje psychologicko - pedagogická poradna nebo speciální pedagogické centrum. Třída
je naplňována do počtu 13 dětí.

5.3       Kritéria pro přijímání dětí do 4. třídy, kde se děti vzdělávají v anglickém a českém jazyce

Do třídy jsou přednostně přijímány děti v posledním roce předškolního vzdělávání.

Při rozhodování o zařazení dítěte ředitelka spolupracuje s rodiči, klinickým logopedem    
a učitelem, který měl dítě ve třídě v minulém školním roce a v případě potřeby s psychologem. 

 

5.4       Kritéria pro přijímání dětí s odkladem školní docházky

Děti, které mají odklad školní docházky (nutno doložit kopií rozhodnutí ředitele základní školy, který odklad povolil) jsou přijímány do třetí a speciální třídy pro děti s vadami řeči,
kde s nimi učitel pracuje podle individuálního plánu, nebo do anglické třídy po pečlivém zvážení důvodů odkladu školní docházky.

 

6         Vzdělávání dětí v  mateřské škole

6.1       Charakteristika vzdělávacího programu

Předškolní vzdělávání je pevně zakotveno v systému celoživotního vzdělávání a tvoří jeho počáteční stupeň.

Z důvodu nevyhovujících podmínek MŠ nevzděláváme děti dvouleté.

Za základ vzdělávání je v mateřské škole přijat osobnostně orientovaný model, který prosazuje integrované vzdělávání probíhající na základě prožitkového a kooperativního učení. Hlavní  důraz je kladem na to, aby se dítě cítilo v mateřské škole spokojené   
a v bezpečí. Každému dítěti dáváme šanci, aby se všestranně rozvíjelo s ohledem na jeho osobní schopnosti a možnosti.     

Program akceptuje individuální vývojový stupeň každého dítěte, na kterém je založen rozvoj a vzdělávání každého dítěte, tak aby byly uspokojovány jeho potřeby.

Výchova a vzdělávání jsou postaveny na individuálním získávání klíčových kompetencí. Úroveň kompetence je podřizována možnostem každého dítěte  Důraz je kladen  na zpětnou vazbu, zda získané kompetence je dítě schopno využívat a uplatňovat v běžném životě
 v dalším vzdělávání.

Vzdělávání je uskutečňováno prostřednictvím vzdělávacích cílů, dostupných podmínek
 v mateřské škole a obsahu výchovně vzdělávací práce a jejich výsledků.

Významné místo ve výchovně vzdělávacím procesu zaujímají hodnoty, protože pro multikulturní společnost, ve které budou děti v budoucnu žít, bude vyznávání hodnot velice důležité.

Hodnoty se vytvářejí v rámci socializačního procesu již od narození dítěte. Dítě přichází
do mateřské školy již s danými hodnotami ze společnosti, ve které žije. Je důležité znát normy hodnot naší společnosti a hodnoty dětí a seznamovat s nimi děti navzájem.

Naučit je vnímat rozdíly a nevystavovat děti díky neporozumění posměchu. Je důležité pomoci dětem poznat lépe sama sebe, rozvíjet jejich sebedůvěru a prohlubovat zájmy    
o potřeby druhých.

Učení uskutečňujeme co nejvíce na základě prožitků a zkušeností. Dítě se učí z vlastní aktivity prostřednictvím činností, manipulací a experimentů.

Při vzdělávání dětí máme na mysli určité zásady, které se musí dodržovat: cílevědomost, promyšlenost práce a plánovitost. Učitelé kladou důraz na všechny činnosti a situace v mateřské škole, protože dítě se učí za všech okolností a nejenom  při plánované a řízené činnosti.

Jednotlivé třídy nežijí odděleně. Děti si nacházejí přátele v jiných třídách v průběhu ranního scházení, v době vycházek na školní zahradě, při odpoledních aktivitách, při kroužcích, při návštěvě bazénu, při odpoledních aktivitách, kdy jsou děti spojeny, při divadelních představeních v mateřské škole a na výletech.

Mateřská škola spolupracuje se základními školami na Praze 2 a 3, protože přechod dětí z mateřské školy do základní je velice důležité životní období a na způsobu transformace dítěte do základní školy a pečlivém výběru základní školy dítěti „na míru“ se odvíjí jeho další zařazení do společnosti, získání jeho sebedůvěry a odpovědnosti pro další život a vzdělávání. 

Každá třída má vypracovaný vlastní třídní program, který je v souladu se školním vzdělávacím plánem a vychází z něho.

Plán vychází z analýzy třídy a je převzat z jednotlivých integrovaných bloků
ze školního vzdělávacího plánu. Jednotlivé integrované bloky není třeba plnit posloupně, ale s přihlédnutím k podmínkám. Jsou to pracovní plány učitelů, které jsou vytvářeny, respektive dotvářeny postupně.

Vzhledem k situaci ve školním roce 2019/2020 a celosvětovému dění jsou do ŠVP více zařazena témata týkající se prevence (ať už se jedná o patologické jevy nebo nemoci), vztahu ke kulturám, společnosti apod.

V souvislosti s aktualizací Šk.zákona by v případě uzavření MŠ probíhala pro děti plnící povinnou předškolní docházku povinná distanční výuka. Učitelé by s rodiči komunikovali pomocí mailu. Využívali by k výuce např. výukové programy či webové stránky apod. V případě, že by rodiče neměli možnost využívat pc/internet, výuka by probíhala po dohodě s MŠ písemnou formou – rodiče by měli možnost vyzvednou si v MŠ podklady ke vzdělávání dítěte doma. Z obou způsobů distanční výuky pak bude nutné mít zpětnou vazbu a možnost založení výsledků dítěte do jeho portfolia.


 

6.2       Formy, metody práce a vzdělávání v  mateřské škole

Vzdělávání je uskutečňováno formou integrovaného vzdělávání, kdy se rozvíjí celá osobnost dítěte a kdy se dítěti umožňuje, aby si vytvářelo reálný obraz světa. Cíle vycházejí od dítěte.  V mateřské škole jsou vypracovány integrované tematické bloky, které jsou naplňovány na základě prožitkového učení, učení hrou a činnostmi. Uskutečňují se při spontánních i řízených činnostech, formou relaxační i odpočinkovou. Využíváme především herních forem a metod práce, jako například metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situační učení a spontánní sociální učení.

Obsah předškolního vzdělávání je zaměřený na vnímání a porozumění živé i neživé přírodě. Děti jsou seznamovány s tím, že jak živá, tak neživá příroda mají své zákonitosti, své cykly.
A to samozřejmě nejen u nás, ale na celém světě.

Práce se vzdělávací nabídkou (s tematickými celky)

Integrované bloky v ŠVP jsou vypracované na základě rámcových a specifických cílů. Rámcovými cíli určujeme hlavní orientaci vzdělávání a to tak, že naplňujeme tři hlavní rámcové cíle - rozvoj, hodnoty postoj v každé činnosti i v každém integrovaném bloku. Směřujeme k rozvíjení dítěte  a jeho schopnosti učení, k osvojování si základů hodnot, na nichž je založena společnost a seznamujeme děti s hodnotami jiných kultur, k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Vytváříme podmínky, aby dítě získávalo elementární základy klíčových kompetencí tím, že vedeme děti k rozvoji jednotlivých dovedností.

Učitelé  realizují jednotlivá témata podle možností, potřeb dětí, přírodních podmínek.

Každá třída má vytvořený orientační plán aktivit a činností jednotlivých integrovaných bloků, které si postupně doplňuje podle vzdělávacích výsledků dětí (postupně získaných dovedností) – viz třídní vzdělávací programy.

Při zpracování integrovaných bloků počítáme i s nahodilými situacemi a plánovanými akcemi školy (příloha plán akcí mateřské školy).

Integrované bloky jsou rozvrženy do 10 témat přibližně každý měsíc jedno téma.  

 


 

6.3       Integrované bloky

 

"Se zvířátky celý rok"

 

Září – Kluci a holky spěchejte do školky

 

Orientační témata:

Každý, kdo je kamarád, ten si se mnou hraje rád
Chci být zdravý, ať mě hraní baví
Hračky už si uklidíme a odpadky roztřídíme

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

V měsíci září se budou děti seznamovat nejen s prostředím mateřské školy a jejím okolím, prostředím třídy, ale především se svými novými kamarády. Budou vytvářena společná pravidla v rámci chování mezi dětmi i v rámci společenského chování. Zaměříme se také na zdraví (vzhledem k situaci z loňského školního roku – pandemie COVID19 , bude kladen důraz na pečlivé hygienické návyky apod.) a v neposlední řadě také na ekologii.

 

Cíle integrovaného bloku

·        Podpora komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních).

·        Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,…).

·        Ochrana osobního soukromí a bezpečí.

·        Vytváření pozitivního vztahu k přírodě a ekologii.

·        Seznamování s pravidly.

·        Vytváření a posilování sebeobslužných návyků.

·        Posilování hygienických návyků a vztahu ke zdravému životnímu stylu

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Hry zaměřené n poznávání sociálního prostředí (aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci)

·        Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

·        Komunikační hry podporující sbližování dětí

·        Lokomoční činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení)

·        Manipulační činnosti (dbát na úklid hraček na své místo)

·        Sebeobslužné činnosti

·        Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

·        Přirozené i zprostředkovné poznávání blízkého okolí MŠ

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

·        Uvědomuje si rizika spojená s nemocemi a dopad lidských činností na přírodu

·        Všímá dění si i problémů v bezprostředním okolí

·        Komunikuje v běžných situacích bez zábran  a ostychu s dětmi i dospělými

·        Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším a rozpozná nevhodné chování

·        Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

·        Spoluvytváří společného soužití mezi vrstevníky

·        Uvědomuje si, že je třeba dodržovat pravidla (nejen v MŠ, ale i ve společnosti kolem něj)

 

 

Říjen – Šel zahradní do zahrady

 

Orientační témata:

Ovoce a zelenina - vitamínů mísa plná
Co roste na poli? Myška nám to napoví.
A co v lese? Choďte tiše, nebojte se.

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

Tento integrovaný blok bude ve znamení změn, které budeme s dětmi pozorovat    

a hledat vzájemné souvislosti a návaznosti v koloběhu ročního běhu. Jedná se
o velké  změny v přírodě, které můžeme pozorovat v okolí kolem nás. Povíme si, proč jsou tyto změny typické pro naši zem, jak to vypadá i v jiných zemí, proč se pravidelně opakují.

 

Cíle integrovaného bloku:

·        Seznamování s přírodním prostředím, jeho vývoji a neustálých změnách.

·        Seznamování s živou a neživou přírodou, jevy a ději, které ji charakterizují.

·        Vytváření zdravých životních návyků a postojů, které dávají základ zdravému životnímu stylu.

·        Podpora a posilování přirozených poznávacích citů (zájem, radost z objevování, experimentování,..).

·        Podporování kooperativních dovedností dětí.

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Přímé pozorování přírodních jevů, změn a proměnlivost počasí

·        Hry se slovy, vyprávění podle skutečnosti, s obrazovým materiálem, prohlížení knih, poslech

·        Estetické a tvůrčí aktivity (využití přírodnin)

·        Pěstitelské a chovatelské činnosti (činnosti zaměřené k péči o zahradu)

·        Cvičení zrakové paměti

·        Zdravotně zaměřené činnosti

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách

·        Řeší problémy, na které stačí

·        Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá ke komunikaci s okolím

·        Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

·        Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

·        Uvědomuje si pozitivní vliv zdravého životního stylu na vlastní zdraví

 

 

Listopad – Jaro, léto, podzim, zima ve školce je vždycky prima

 

Orientační témata:

Medvěd klepe peřinu, už se chystá na zimu
Padá listí zlaté, rudé
To je krásy kolem nás, uvidí to každý z nás

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

V tomto bloku se zaměříme na další změny, které nám završují jedno celé roční období (opět se nám tyto změny projevují v počasí a v jevech přírody např. úplné opadaní listí, dále v typických činnostech a změnách přírodního prostředí – les, park, pole,..). V rámci přírodního spektra se zaměříme na zvířecí říši, která se pomalu ukládá k zimnímu spánku.

 

Cíle integrovaného bloku:

·        Seznamování a postupné prohlubování vědomostí o živé a neživé přírodě (zvířata, les,..).

·        Vytváření a posilování pozitivního vztahu k přírodnímu prostředí, vytváření postojů v rámci ochrany přírody a životního prostředí.

·        Pochopení vlivu lidské činnosti na přírodní prostředí.

·        Osvojování poznatků a dovedností, které jsou potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého

a bezpečného prostředí – ochrana dítěte před nebezpečnými vlivy. 

 

 

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Konstruktivní a grafické činnosti

·        Komentování zážitků a aktivit

·        Přímé pozorování změn v přírodě

·        Konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, porovnávání)

·        Hry vyžadující vůli a vytrvalost

·        Kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách

·        Výtvarné, hudební, hudebně pohybové činnosti podněcující rozvoj tvořivosti, estetického vnímání a vyjadřování

·        Pozorování stavu životního prostředí

·        Lokomoční činnosti

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje

·        Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů

·        Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

·        Spolupodílí se na společných rozhodnutí, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla

·        Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu

 

Prosinec – Těšíme se na Vánoce,  nejkrásnější dobu v roce

Orientační témata:

Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje

Setkáme se u stolu, zazpíváme pospolu

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

V tomto bloku se zaměříme na nové roční období, které postupně nastávalo
a přineslo   s sebou nové jevy a děje (sníh, zima, led,….). Povíme si také o tradicích a zvycích, jež se  vztahují k měsíci prosinec ( Mikuláš a čert, vánoční trhy, vánoční svátky, konec roku,..). Budeme vyrábět také dárky pro své blízké a povíme
si o významu vztahů nejen k rodině a blízkým, ale i k prostředí, ve kterém
se nacházíme (zdobení třídy a školy).

 

Cíle integrovaného bloku:

·        Seznamování s pojmy kultura, tradice a zvyky, jejich vnímání a spolupodílení (v prostředí třídy, doma,…).

·        Podporování interaktivních a komunikativních dovedností.

·        Uvědomování rozmanitosti lidských přístupů a názorů, zdravě prosazovat
a uplatňovat názor svůj, aktivně se podílet a začleňovat do společných činností.

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Hudební a hudebně pohybové činnosti

·        Přednes, recitace, dramatizace

·        Samostatný slovní projev na určité téma

·        Hra a činnosti zaměřené na podporu tvořivosti, představivosti a fantazie

·        Činnosti zajišťující pohodu ve třídě

·        Společná setkávání, povídání

·        Přípravy společných zábav a slavností

·        Seznamování se s lidovou slovesností, kulturními tradicemi a zvyky

·        Pozorování a sledování objektů a dějů z nejbližšího okolí

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něj děje, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

·        Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní nejen za úspěch, ale také za snahu

·        Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

·        Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku

·        Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá

 

 

Leden – Leden, leden pokryl chodník ledem

 

Orientační témata:
Tam, kde byly včera louže, tam to dneska krásně klouže
Hrajeme si, dovádíme – pozor, ať se nezraníme!

Charakteristika části integrovaného bloku:
V novém roce se společně přivítáme, ohlédneme se za vánočními svátky, povíme
si, jak jsme je prožili a připravíme se na Tři krále. Věnovat se budeme také zimě
a činnostem, které ji charakterizují.

 

Cíle integrovaného bloku: 

·        Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností jak receptivních (vnímání, naslouchání a porozumění) tak produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování).

·        Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti.

·        Rozvíjení a podpora pohybových schopností a dovedností v oblastech hrubé i jemné motoriky.

·        Osvojování poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjení zájmu
o učení a získávání vědomostí.

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Sezónní činnosti (lokomoční činnosti)

·        Činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků o zdraví a pohybových aktivitách

·        Sluchové a rytmické hry

·        Přímé pozorování přírodních jevů (experiment)

·        Kladení otázek a hledání odpovědí

·        Přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

·        Příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

·        Rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou

·        Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

·        Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

·        Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také se dokáže přizpůsobit daným okolnostem

 

Únor – Člověk, ten má smyslů pět - znám je všechny nazpaměť

 

Orientační témata:
Mám dvě oči na koukání a dvě uši k poslouchání
Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

Další měsíc bude plný veselí, masek, tradic a zvyků. Čeká nás masopust,
se kterým  se seznámíme pomocí obrázků, knih, vyprávění a nakonec si ho prožijeme v prostředí mateřské školy s kamarády.

 

Cíle integrovaného bloku:

·        Podporování tvůrčích činností (hudebních, výtvarných, dramatických, pohybových,…), jejich využití k vlastnímu vyjádření.

·        Posilování estetického cítění a upevňování pozitivních postojů ke kulturnímu dědictví.

·        Osvojování si věku přiměřených praktických dovedností, manipulační činnosti
a jednoduché úkony s různými pomůckami a materiálem.

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Manipulační činnosti s materiálem (keramická hlína)

·        Hudební a hudebně pohybové činnosti

·        Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry

·        Hry ke cvičení paměti

·        Přípravy společných zábav a slavností

·        Výtvarné činnosti podněcující rozvoj tvořivosti a tříbení vkusu

·        Seznamování s kulturními tradicemi a zvyky

·        Prohlížení encyklopedií

·        Tematické hry zaměřené k ochraně zdraví, bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

·        Lokomoční činnosti

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

·        Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu

·        Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a ze je možno se jim učit

·        Chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně

·        Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

 

Březen – Vše, co chceme znát – kniha je náš kamarád

 

Orientační témata:
Listujeme, prohlížíme, ale nikdy neničíme

Babičko, dědečku vyprávěj trošičku

U potoka roste kvítí

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

Pomalu nastalo další roční období, které s sebou přináší další nové změny v přírodním koloběhu. Čeká nás další seznamování a pozorování všeho co se kolem nás děje. Připravíme se také na svátky jara.

 

 

 

 

Cíle integrovaného bloku:

·        Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, k učení, podpora zájmu
o něj.

·        Rozvíjení poznatků, schopností a dovedností, které umožňují vyjádřit pocity, dojmy       a prožitky.

·        Podporování vlastního zkoumání a pozorování, vnímání všemi smysly.

·        Posilování vztahu ke kulturním tradicím.

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Lokomoční a jiné činnosti

·        Jednoduché úkony s pomůckami, materiálem

·        Společné diskuze a vyprávění zážitků

·        Poslech čtených pohádek a vyprávění toho, co dítě slyšelo

·        Motivovaná manipulace s předměty

·        Činnosti umožňující samostatné vystupování a rozhodování

·        Estetické a tvůrčí aktivity

·        Skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílejí na činnosti i na jejich výsledcích

·        Setkávání s dramatickým učením mimo školu

·        Práce s literaturou (prohlížení, popis)

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje

·        Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou

·        Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

·        Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

·        Se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 

 

Duben – Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný

 

Orientační témata:
Slepičko má, ty jsi hodná
Čarujeme, kouzlíme, na koštěti letíme

Charakteristika části integrovaného bloku:

Nastává měsíc čar a kouzel, který nám pomůže projít světem dobrých i zlých pohádkových bytostí. Povíme si o tom, jací lidé jsou, jaké vlastnosti se nám líbí
a nelíbí. Nakonec si oslavíme svátek čarodějnic.

Cíle integrovaného bloku:

·        Seznamování s charakteristikou kladných a záporných lidských vlastností.

·        Seznamování s mravními hodnotami.

·        Podporování pozitivního sebepojetí, podporování sebedůvěry a citů ve vztahu k sobě a svému okolí.

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji, náčiním

·        Individuální a skupinová konverzace

·        Grafické napodobování symbolů, tvarů a číslic

·        Přímé pozorování přírodních jevů

·        Experimenty

·        Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance) a mravní hodnoty (dobro, zlo, upřímnost)

·        Příprava společných zábav (Čarodějnický rej)

·        Práce s obrazovým materiálem , encyklopedií (téma vesmír)

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání se orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

·        Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů

·        Rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

·        Je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

·        Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

 

 

Květen – Co se na té zemi děje – točí se a jen se směje

 

Orientační témata:
Mámo, táto, v komoře je myš
Ten dělá to, a ten zas tohle

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

V tomto bloku se zaměříme na naši rodinu, jak funguje a jak vypadá. Budeme
si povídat o vztazích mezi všemi členy a povinnostmi, které se nás týkají. Připravíme si dáreček  na oslavu svátku matek. Přitom nezapomene stále sledovat změny kolem nás.

 

Cíle integrovaného bloku:

·        Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.

·        Vytváření povědomí o sounáležitosti s lidmi, zaměření se na city a projevy (co se nám líbí a nelíbí,…).

·        Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

 

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Lokomoční a jiné činnosti (koloběžky, průlezky, míčové hry)

·        Samostatný slovní projev na určité téma

·        Přednes, dramatizace, recitace a zpěv

·        Námětové hry a činnosti

·        Sledování pohádek a příběhů, obohacující citový život dítěte

·        Hry na téma rodiny a přátelství

·        Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému

·        Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi

·        Příležitosti poznávat hodnotu věcí a lidské práce

·        Sledování skutečných jevů z nejbližšího okolí

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

·        Chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

·        Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

·        Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost,  podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

 

Červen – Dneska bude hezký den, ten si jistě užijem

 

Orientační témata:
Já se těším do světa, nejsem žádný popleta

Vyrostli jsme, loučíme se – musíme dál do světa

 

Charakteristika části integrovaného bloku:

V posledním měsíci školního roku nás čeká opakování znalostí a dovedností, které jsme si postupně osvojovali. Užijeme si výlety do širšího okolí i loučení se školáky
a můžeme vykročit vstříc letním měsícům a prázdninám.

 

Cíle integrovaného bloku:

·        Prohlubování a podporování sebeovládání, podporování postojů v rámci přizpůsobování  a respektu k autoritě.

·        Podporování základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností.

·        Orientační témata jsou variabilní a jejich případné změny reflektují aktuální situaci
a potřeby dětí.

Nabídka činností a podnětů pro vzdělávání:

·        Zdravotně zaměřené činnosti

·        Hry se slovy, slovní hádanky

·        Sledování divadelního představení

·        Ekohry, chovatelské činnosti

·        Námětové hry a činnosti

·        Práce s knihou, obrazovým materiálem

·        Výlety do okolí, přirozené poznávání přírody

·        Společné aktivity nejrůznějšího zaměření

·        Podpora dětských přátelství

·        Vytváření kulturního a sociálně pohodového prostředí

·        Seznamování s kulturou místa a prostředí, ve kterém dítě žije

·        Činnosti zaměřené na pozorování v čem se lidé liší a v čem jsou si podobní (vlastnosti, rozdíly, rasy,…)

 

Klíčové kompetence:

·        Dítě ukončující předškolní vzdělávání při zadané práci dokončí, co započalo

·        Hledá různé možnosti a varianty, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

·        Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

·        Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

·        Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni mají stejnou hodnotu


 

6.4       Doplňující programy a projekty, další aktivity

Nabídka kroužků:

Kroužky se mění pro jednotlivé školní roky v závislosti na aktuální nabídce externí agentury   a zájmu rodičů.

V rámci tříd probíhá souběžně s výchovně-vzdělávacím programem keramika
a předplavecká výchova (každé úterý od 10.30 do 11.15).

Ve speciální třídě pro děti s vadami řeči probíhá vždy ve čtvrtek individuální logopedie     s klinickou logopedkou PaedDr. Milenou Vránovou.

Všechny třídy se účastní akcí mateřské školy (viz. příloha) a dalších programů dle aktuální nabídky.

 

7         Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí

   7.1. Metody využívané při hodnocení

   7.2. Oblasti sledované při sebehodnotící činnosti školy

   7.3. Sebehodnocení v práci školy

 

Hodnocení se řídí rámcovými požadavky, které jsou dány v závazném programu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Bude se však přihlížet  k podmínkám, situacím a jevům, které jsou charakteristické pro mateřskou školu.

Hodnocení bude probíhat ve dvou základních úrovních -   na úrovni třídy a na úrovni školy.

Na hodnocení se budou  podílet všichni zaměstnanci školy v rámci jejich kompetencí.

Evaluace a plnění cílů ŠVP je v souladu s RVP PV.

 

7.1       Metody využívané při hodnocení

-         přímá komunikace mezi zúčastněnými lidmi - pedagogické a provozní rady,  každodenní   rozhovory
-         pozorování - průběžně
-         hospitace – 2x do roka
-         rozhovor - průběžně
-         diskuse - průběžně
-         provozní a pedagogické rady dle harmonogramu -
          pedagogické rady pravidelně každý druhý měsíc, provozní
          rady pravidelně 4x do roka, jinak dle potřeby
-         analýza dokumentů - dle potřeby
-         analýza portfolia dítěte – ředitelka při hospitační činnosti
          na třídách, učitelky průběžně, nejdéle po ukončení  pololetí
-         dotazník – 1-2x do roka
-         anketa – dle potřeby
-         záznamové a hodnotící listy

7.2       Oblasti sledované při sebehodnotící činnosti školy

      7.2.1. Podmínky předškolního vzdělávání – (vyhodnocovány průběžně
                 na pedagogických poradách a  2x ročně  formou dotazníku

      7.2.1.1. Věcné (materiální podmínky) – hodnocení na úrovni školy

      7.2.1.2. Životospráva

      7.2.1.3. Organizační podmínky - hodnocení na úrovni školy

      7.2.1.4. Psychosociální podmínky

      7.2.1.5. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery - hodnocení na úrovni školy

      7.2.1.6. Řízení školy včetně kvality personální práce a dalšího vzdělávání
                   pedagogů – na úrovni mateřské školy

      7.2.2. Průběh vzdělávání

      7.2.3. Výsledky vzdělávání - úroveň výsledků práce školy, zejména
                vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
               (vyhodnocovány dle použité metody během celého školního roku)

 

7.3        Sebehodnocení v práci školy

      7.3.1.  Hodnocení na úrovni školy

      7.3.2.  Hodnocení třídního vzdělávacího plánu

      7.3.3.  Výsledky vzdělávání na úrovni třídy – každý pedagog
                 hodnotí svou činnost

      7.3.4.  Sledování rozvoje dítěte

      7.3.5.  Sebehodnocení pedagogů

 

7.3.1        Hodnocení na úrovni školy:

-           vypracovává ředitelka školy na základě podkladů získaných od učitelů ve třídách
a stává se základem k ročnímu závěrečnému hodnocení a pro vlastní hodnocení školy zpráva zpracována jednou za dva roky.

 

7.3.2        Hodnocení třídního vzdělávacího programu

-           vypracovávají učitelé na třídě společně na konci každého školního roku

 

7.3.3        Výsledky vzdělávání na úrovni třídy

-         každý učitel hodnotí svoji činnost
-         denní individuální rozhovory o práci a dětech mezi učitelkami ve třídě
-         poznámky, které si učitel zaznamenává průběžně 
           do třídní knihy do sloupce poznámky
-         evaluace tematického bloku po skončení  bloku
-         individuální  hodnocení dětí,  které se zaznamenává do individuálního
          archu dítěte
-         individuální hodnocení dítěte na konci pololetí a konci školního roku 
          na základě portfolia dítěte a individuálního archu, se kterým jsou
          ústně seznámeny rodiče.

7.3.4        Sledování rozvoje dítěte

-         zaznamenává se do individuálního archu  dítěte

-         provádí se na konci pololetí a konci školního roku na základě portfolia
          dítěte a individuálního archu, se kterým jsou ústně seznámeny rodiče.

8         Pedagogické a provozní rady

Pedagogické rady se uskutečňují jednou za dva měsíce.

Na pedagogických radách se učitelé seznamují navzájem s novými poznatky a  zkušenostmi, které získávají  na vzdělávání nebo samostudiem.

Každé radě předchází zveřejnění programu rady a možnost den předem doplnit program
o další body. Na začátku rady je provedena kontrola plnění závěrů z rady předcházející.

Součástí obsahu  rad jsou vždy aktuální problémy, které je třeba vyřešit nebo potřeba dohodnout se na určitých postupech či změnách v průběhu provozu školy, dále řešení nedostatků zjištěných ředitelkou školy při kontrolní a řídící činnosti, atd., eventuálně řešení stížností rodičů.

2 x do roka svolá ředitelka školy radu s kuchařkami spolu s hospodářkou školy- ekonomkou.

Iniciovat svolání pedagogické či provozní rady může kdokoliv ze zaměstnanců po poradě s ředitelkou školy.

Z každé rady je  pořízen zápis. Dle potřeby mohou být svolány mimořádné nebo bleskové rady.

 

Bc. Jana Dvořáková
ředitelka

 

Fakturační a dodací adresa:

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37
Šumavská 920/37
120 00 Praha 2

IČ 70891061
DIČ CZ70891061
Tel : +420 224253210Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz